Avaliku sektori raamatupidamine

‣ Septembrikuu saldo- ja makseandmike esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2022.
‣ Jaanuari kuni augusti saldoandmikud on suletud.


‣ Avatud uus kulukonto - 601075 Järelevalvetasud, kus kuuluvad kajastamisele näiteks Konkurentsiameti poolt väljastatud järelevalvetasude summad.Kontaktid 

Riigi raamatupidamist ja saldoandmike infosüsteemi puudutavates küsimustes palume pöörduda järgmiste kontaktisikute poole:

Saldoandmike infosüsteem asub https://saldo.rtk.ee/saldo-app/

Uude saldoandmike infosüsteemi on viidud kõik eelmise saldoandmike infosüsteemi andmed 14.02.2021 õhtu seisuga. Uues süsteemis on lisandunud 2021. aastast kohustuslik makseandmike esitamise võimalus.

Uue süsteemi kasutamine on suhteliselt sarnane eelmise süsteemi kasutamisega ja saldoandmike infosüsteemi kasutusjuhendisse (UUS) oleme kirja pannud infosüsteemi kasutamiseks kõige olulisema info.

Saldoandmike infosüsteemis saab vaadata ja salvestada avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ning samal aadressil sisestavad registreeritud kasutajad saldoandmikke, kui neil on selleks olemas vajalikud õigused.

Saldoandmike avalike andmete kasutamisel palume arvestada, et andmed ei ole enne auditeerimist lõplikud. Neid ei saa käsitleda kui ettevõtte majandusaasta aruannet. Enne andmete kasutamist või avaldamist palume suhelda otse aruandekohustuslasega.

Kasutajaks saab registreerida ja andmeid muuta leheküljel Teata kasutajaandmete muutumisest.

Süsteemi tehnilised juhendid leiab leheküljelt Andmike tehnilised juhendid.

Saldoandmike infosüsteemi puudutavates infotehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda:

Teated

21.12.2021 - Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi (üldeeskirja) muutmise määrus on vastu võetud 17.12.2021 ja jõustub Riigi Teatajas avaldamisel, v.a põhivara arvelevõtmise alammäära tõstmine, mis jõustub 2023. a algusest. Kooskõlastusringi käigus saadud ettepaneku kohaselt lisati kontoplaani osaluste kontodele 150020, 150200, 150210 ja 151910 tegevusala koodi nõue, kui rahavoo kood on 01 (rahalised soetused). See muudatus kehtib juba novembri 2021 saldoandmike esitamisel. Üldeeskirja muutmise määrus ja selle juurde kuuluv seletuskiri on avaldatud meie kodulehel alajaotuses „Finantsarvestuse ja aruandluse juhendid“. Kooskõlastusringi käigus saadud ettepanekud ja neile antud vastused on esitatud seletuskirja lõpuosas.

Varasemad teated

18.11.2020 - Alates 2021. aastast hakkavad valitsussekorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke. Uue saldoandmike infosüsteemi arendaja on välja töötanud makseandmiku importimist võimaldava faili formaadi. Saldoandmike tehnilised juhendid lehele on lisatud näidis makseandmiku impordi fail (makseandmiku impordi näidisfail IT-le.xml) ning seda impordi faili kirjeldav ning selle tehnilist korrektsust kontrollida võimaldav XSD fail (Makseandmiku impordi faili XSD_1.0.xsd).

Failid on mõeldud edastamiseks tarkvara arendajale, kes loob Teile makseandmiku esitamise lahendust. RTK-l on valminud ka makseandmiku exceli fail (Makseandmiku impordi fail), milles sisalduv makro võimaldab exceli tabelis olevatest andmetest genereerida sobilikul kujul makseandmiku impordi XML faili. Kui te kavandate makseandmiku esitamist excelis, siis saate kontrollida, kas teie fail sobib ümbertõstmiseks makseandmiku impordi exceli faili. Analoogsed Exceli failid on loodud varem ka saldoandmike ja eelarveandmike importimiseks. Exceli failis olevad veerud vastavad üldeeskirja lisas  esitatud vormile.

05.05.2020 - Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020.a korraldusega kehtestati eriolukord viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks. Eesti Töötukassa poolt seoses eriolukorraga kehtestati uue tööturuteenusena töötasu hüvitis. Töötasu hüvitist saab tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. THP § 191 lg 5 kohaselt käsitletakse hüvitist tööandja makstud töötasuna, mille Eesti Töötukassa maksab töötajale tööandja nimel. Raamatupidamise Toimkonna hinnangul avaliku sektori tööandjad,  kelle töötajad on Eesti Töötukassa poolt makstavat hüvitist saanud käsitlevad seda kui tegevuse sihtfinantseerimist Eesti Töötukassalt (konto 350000 TP-kood 641201) ja tööjõukulu (7-ga lõppevad kontod kontorümas 500, 506000, 506040).

18.12.2019 - Alates 01. jaanuar 2020 muutub kontogrupi 5004 Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu kohustuslikuks riigiasutustele ja riigi valitseva mõju all olevatele üksustele (sihtasutused, äriühingud), kõikidele ülejäänud üksustele on nende kasutamine vabatahtlik. Selles kontogrupis kajastatakse kõrgharidusega kultuuritöötajate (nii ametnike kui ka töölepinguliste töötajate) töötasu tulenevalt valitsussektori personalinäitajate analüüsi vajadustest. Siia liigitatakse ainult tegevusala grupis 08 (vaba aeg, kultuur, religioon) kajastuvad kultuuritöötajad. Kui kultuuritöötaja töötab asutuses, mille põhitegevusala on 09 (haridus), siis neid töötajaid (nt huvijuhid, raamatukogutöötajad vms) selles grupis ei kajastata (loetakse haridustöötajateks). Täpsemalt kontogrupi 5004 kajastamise kohta saab lugeda kontoplaani kasutusjuhendist.

20.06.2019 - Tehingupartnerite nimekirja on lisatud kohaliku omavalitsuste asutused seoses e-arvete kasutusele võtmisega. Juhime tähelepanu, et tehingupartnerite nimekirja on lisatud kohalike omavalituste asutusi, kelle tehingupartneri kood on sama nagu valla- või linnavalitsusel.  Enamus kohalikest omavalitsustest on registreerinud oma asutused e-arvete saajateks e-arvete operaatori juures ning  võtavad oma registrikoodi ja nimega vastu e-arveid.  Väheste omavalitsuste asutused  jäävad edasi kasutama omavalitsuse registrikoodi, sest kaupade ja teenuste ostmine toimub vallavalitsuse nimel. Teavitame, et Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel avaldatud üldeeskirja kontoplaanis (Excel) on eraldi leht „RKOARR“, mis on väljavõte riigi ja kohaliku omavalitsuste registrist äriregistri juures (uuendame kontoplaanis andmeid igakuuliselt RIK-ist saadud tabeli alusel). Selles on paljudel asutustel andmeid, mis enam ei kehti, sealhulgas kõrgemalseisva asutuse veerus ühinemise käigus likvideeritud omavalitsuste nimed (veerg „N“) ja registrikoodid (veerg „O“). Tabelis on võimalik kontrollida ka e-arvete operaatorit (veerg „R“). Palun korrastage kohaliku omavalitsuse asutuste korrigeerimist vajav info äriregistris.  

23.10.2017 - on uuendatud toetuse kajastamise juhendid. Statistikaameti soovil peame allika koodide lihtsustamisel kasutama vähemalt nelja allika koodi, need on 21, 39, 60 ja 81. Seoses sellega on lubatud jätta kasutusest kõrvale osa bilansi kontodest (103555, 103557, 103855, 103857, 203555, 203557, 203855 ja 203857). Palun tutvuge lähemalt uuendatud juhenditega.