Eesti taastekava

Eesti taaste- ja vastupidavuskava (edaspidi Taastekava) on üleriigilise strateegia “Eesti 2035” ja selle tegevuskava üks lisadest, keskendudes eesmärkidele ning reformidele ja investeeringutele, mida rahastatakse Taaste- ja Vastupidavusrahastust (RRF), hõlmates kõiki Taasterahastu sambaid ning adresseerides Euroopa Komisjoni poolt tehtud riigipõhiseid soovitusi koostoimes teiste ELi fondidega. REPowerEU kava eesmärgid on: säästa energiat, mitmekesistada tarneid, kiiresti asendada fossiilkütused, kiirendades Euroopa üleminekut puhtale energiale, ja ühendada arukalt investeeringud ja reformid.

Vabariigi Valitsus kinnitas Taastekava 17.06.2021, Euroopa Komisjon andis kavale heakskiidu 05.10.2021 ning EL Nõukogu kinnitas Eesti Taastekava oma rakendusotsusega 29.10.2021. a.  Taastekava aruandluse ja seire üksikasjad lepiti Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel kokku 22.03.2022 tegevuskorras. 

30.06.2022 algatas Vabariigi Valitsus taastekava muutmise seoses RRFi vähenenud toetuse mahu, kõrge inflatsiooni, muutunud majandusliku ja geopoliitilise olukorraga. Mitteametlikud läbirääkimised päädisid 9.03.2023 ametliku taastekava muudatuse esitamisega Euroopa Komisjonile ning 12.05.2023 hindas Euroopa Komisjon taastekava muudatusettepaneku vastavaks. EL Nõukogu kinnitas muudatused rakendusotsusega 16.06.2023. a.

Taastekava muutmisega seotud pressiteated:

Seotud dokumendid:

 • Seoses toetusmahu vähenemisega (-12,13%), ajaliste ja rahaliste riskide maandamisega ning EK REPowerEU ettepanekuga otsustas Vabariigi Valitsus 30.06.2022 Taastekavast välja arvata Tallinna haigla (280 MEUR), Rohuküla raudtee (34 MEUR) ja multifunktsionaalsete kopterite soetamise (46,3 MEUR).
   
 • 21.07.2022 otsustas Vabariigi Valitsus tõsta Viljandi haigla perioodi 2014-2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuselt ümber taaste- ja vastupidavusrahastusse, kuna objekt ei valmi lõppeva perioodi abikõlblikkuse tähtajaks ning on läinud arvestatavalt kallimaks (uuenenud summa 72 MEUR).
   
 • 20.09.2022 otsustas Vabariigi Valitsus asendada Rail Baltic ühisterminali investeeringu 5 Rail Baltic viadukti rahastamisega, kuna ühisterminali hange kukkus läbi ning rahastatav hoone ei valmi enam rakendusperioodil.
   
 • Vabariigi Valitsus otsustas 20.09 ja 29.09.2022 vabanenud toetusmahu läbirääkimiste positsiooni järgmiselt: taastekavas olevate kallinenud investeeringute katmiseks: rohetehnoloogiad (5 MEUR), energiameetmed (9,9 MEUR), Tallinna vanasadama trammiliin (10,5 MEUR); ning uute meetmete lisamiseks või olemasolevate suurendamiseks energiakriisiga toimetulekul:  lisatoetus ettevõtjatele ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks (10 MEUR); varustuskindluse investeeringute toetusmeede ettevõtjatele (20 MEUR); lisaraha väikeelamute rekonstrueerimise toetamiseks (8,9 MEUR); Lääne-Eesti radar (66,8 MEUR); jaotusvõrgu läbilaskevõime suurendamine (20 MEUR); multifunktsionaalne töölaev (18 MEUR). 
   
 • Mais 2022. a. lepiti EL tasandil kokku REPowerEU algatuses, mis keskendub Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse kiirele vähendamisele ja rohepöörde hoogustamisele. REPowerEU toetuse õigusraam ei ole veel kehtestatud, kuid Eestile eraldatud toetuse maht on hetkel kokku lepitud summas 83 423 000 eurot. Lisaks on võimalik REPowerEU-sse üle kanda kasutamata Brexitiga kohanemise reservi maht 6 615 646 eurot. Kokku on seega võimalik teha rahastamisettepanekuid Euroopa Komisjoniga läbirääkimiste alustamiseks 90 038 646 euro ulatuses. REPowerEU kasutamiseks tuleb taastekava muuta ja lisada sellesse REPowerEU peatükk, mille tulemuste saavutamise siseriiklik tähtaeg on kõige hiljem mai 2026.a. 

REPowerEU peatüki reformid ja investeeringud peavad panustama vähemalt ühte järgmistest eesmärkidest (regulatsiooni artikkel 21c lõige 3, õigusraami leiad siit):

a)    parandada energiataristut ja -rajatisi, et rahuldada kiireloomulise gaasivarustuskindluse, sealhulgas veeldatud
maagasi varustuskindluse vajadusi,
b)    parandada hoonete ja elutähtsa energiataristu energiatõhusust, vähendada tööstuse CO2 heidet, hoogustada kestliku biometaani ja taastuvallikatest toodetud või saastevaba vesiniku tootmist ja kasutust ning suurendada taastuvenergia osakaalu ja kiirendada selle kasutuselevõtu;
c)    aidata kaasa energiavaesuse vähendamisele;
d)    ergutada energianõudluse vähendamist;
e)    lahendada riigisisese ja piiriülese energiaülekande ja -jaotuse kitsaskohad, toetada elektrienergia salvestamist ja kiirendada taastuvate energiaallikate integreerimist ning toetada heiteta transporti ja selle taristut, sealhulgas raudteid;
f)    toetada punktides a–e sätestatud eesmärke töötajate kiirema ümberkvalifitseerimise ja neile roheliste kutseoskuste ja seonduvate digioskuste andmise ning rohepöördega seotud kriitilise tähtsusega tooraine ja tehnoloogia väärtusahelate edendamise kaudu.
 

Toetatavate reformide ja investeeringute valikul lähtuti Eestile 2022./2023. aastaks tehtud riigipõhistest soovitustest, mh suurendada avaliku sektori investeeringuid rohe- ja digipöördesse ning energiajulgeolekusse, sealhulgas kasutades RRF-i, kava REPowerEU ja muid ELi vahendeid; vähendada üldist sõltuvust fossiilkütustest ja mitmekesistada fossiilkütuste importi, kiirendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu tagades piisava ühendusvõimsuse ja tugevdades riigisisest elektrivõrku, suurendada energiatõhusust. Arvestades toetuse mahtu, ei ole võimalik kõiki riigipõhiseid soovitusi REPowerEU eelarvega katta.

Lisaks vastavusele REPowerEU eesmärkidega ning kooskõlale riigipõhiste soovitustega, hinnati ka reformide ja investeeringute sobivust kitsasse ajaraami (tulemused peavad olema saavutatud hiljemalt maiks 2026), kooskõla „ei kahjusta oluliselt“ (DNSH) põhimõtetega, alternatiivsete rahastusallikate olemasolu, reformi või investeeringu möödapääsmatust ja mõjusust. 

Vabariigi Valitsus otsustas 15.12.2022 REPowerEU mahu ulatuses rahastamisettepanekud Taastekavasse lisamiseks ja Euroopa Komisjoniga läbirääkimiste alustamiseks järgmiselt: taastuvenergia kiirendamise reform 31,8 MEUR; biogaasi tootmise ja kasutuselevõtu suurendamine 20,2 MEUR; väikeelamute energiatõhususe lisaraha 20 MEUR; taastuvenergia tootmise võrku integreerimise võimekuse lisaraha 18 MEUR. 

Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse lisa:


Taastekava muutmisega seotud mitteametlikud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga algasid 26.09.2022 esmase versiooni (ainult RRFi muudatused) esitamisega ning lõppesid 9.03.2023 ametlikult esitatud taastekava muudatusettepanekuga (inglise keelne tehniline töödokument). 
Ametlike läbirääkimiste käigus täpsustati veel reformide ja investeeringute tulemusi ning Euroopa Komisjon hindas Eesti uuendatud taastekava ettepaneku kriteeriumitele vastavaks 12.05.2023. Euroopa Liidu Nõukogu ECOFIN (majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu) kohtumisel 16.06.2023 kinnitati uuendatud rakendusotsus ja selle lisa (reformide ja investeeringute lühikirjeldused ja kokku lepitud eesmärgid ja sihid (ehk tulemused) ning viimaste jagunemine maksetaotlustesse ja iga maksetaotluse EL toetuse summad). Nimetatud lisa on edasise tulemuste saavutamise kontrolli „piibel“. Kõik kokku lepitu tuleb väga täpselt ja sisuliselt saavutada selleks, et tulemused täidetuks loetakse ning toetus välja makstakse.

Digipöörde raames on plaan toetada koos digioskuste arendamisega investeeringuid ettevõtete protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks, samuti ehitussektori e-platvormi loomist ning sellega seotud innovaatiliste digilahenduste prototüüpimist. Lisaks on plaanis viia ettevõtjatele ja kodanikele suunatud avalikud digiteenused uuele arengutasemele – sündmuspõhiseks ja etteaimatavaks, parandades ühtlasi avaandmete kättesaadavust ja võtmeregistrite andmekvaliteeti ning tagada digiriigi pilvetaristu kestlikkus. Toetatakse ka nn viimase miili internetiühenduse kättesaadavust turutõrkepiirkondades.

Sotsiaalkaitse valdkonnas on kavandatud RRFist rahastada tööturumeetmete pakkumist noortele.

Uuendatud Eesti taastekava olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata kokku üle 775 miljoni euro. Eesti taastekava rohevaldkonna investeeringute üks peamistest sihtrühmadest on ettevõtjad – rahastust on plaanis toetada ettevõtete rohepööret spetsiaalse rohefondi kaudu, uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõttu ja ressursitõhususe tõstmist, bioressursside väärindamist, vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõttu ning rohepööret toetavate oskuste arendamist.

Lisaks on plaanis toetada korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise investeeringuid, samuti tugevdada elektrivõrku, hoogustada tööstusaladel keskkonnasäästlikku energiatootmist ja viia ellu energiasalvestuse pilootprojekte. Transpordivaldkonnas on plaanis rahastada RRF toel säästva liikuvusega seotud investeeringuid. 

REPowerEU meetmed avaldavad olulist mõju Eesti energiajulgeoleku parandamisele läbi  taastuvenergia arendamise kiirendamise, taastuvenergia jaotuse parandamise ja biometaani tootmisvõimekuse suurendamise.

In English: 

Estonian initial Recovery and Resilience Plan (RRP) was endrosed by the European Commission on 5th of October 2021 and adopted by the Council on 29th of October 2021. The RRP modification proposal was endorsed by the European Commission on 12th of May 2023 and adopted by the Council on the 16th of June 2023.

Council Implementing Decision of 29th of October 2021 
Council Implementing Decision of 16th of June 2023 + Annex

Viimati uuendatud 03.07.2023