Logod ja sümboolika

Teavitamiskohustus, logode kasutusjuhend ja allalaaditavad logode ning presentatsioonide põhjad leiad siit lehelt. Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Teavitusstrateegiad:

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide teavitamisstrateegia perioodiks 2014–2020 kinnitati seirekomisjonis 29.01.2015.


Logode kasutusjuhendid

Teavitamine
Euroopa Liidu
2014-2020 perioodi
struktuurivahenditest
saadud toetustest:

Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetuse saamisel tuleb lähtuda ka sellest teavitamise kohustusest. Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seotud teavitusmäärus on avaldatud Riigi Teatajas, täpsema nimetusega "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord": 

Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, kodulehel, plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus. Selgitav ja illustreeriv materjal teavitamisolukordade kohta on toodud teavitamise juhendis.

Üldised kujundusfailid ja fondispetsiifilised kujundusfailid eesti ning inglise keeles (sh logodega slaidipõhjad) on leitavad Teavitamise lehe "Sümboolika" alajaotusest. 

Teavitamine
struktuurivahendite REACT-EUst
saadud toetustest:

REACT-EU vahenditest teavitamisele kehtib lisaks tavapärasele struktuurivahenditest teavitamisele üks lisaerisus vastavalt EK 23.12.2020 määrusele, artikkel 92b, p 14

14.   Teabe jagamise, teavitamise ja nähtavusega seotud kohustusi täites vastavalt artikli 115 lõigetele 1 ja 3 ning XII lisale tagavad liikmesriigid ja korraldusasutused, et võimalikud ja tegelikud toetusesaajad, osalejad, rahastamisvahenditest antava toetuse lõppsaajad ja üldsus on teadlikud REACT-EU vahendite olemasolust, mahust ja nendest makstavast lisatoetusest.

Liikmesriigid ja korraldusasutused annavad kodanikele sõnaselgelt teada, et kõnealust tegevust rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, ning tagavad täieliku läbipaistvuse, kasutades kohasel juhul sotsiaalmeediat.

XII lisa jaos 2.2 sisalduvaid viiteid fondile, fondidele või Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele täiendatakse viitega „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“, kui tegevustele antakse rahalist toetust REACT-EU vahenditest.

Toetuse saaja kasutab logo vastavalt sellele, millisest fondist TAT on rahastatud, seega kasutab Euroopa Regionaalarengu Fondi või Euroopa Sotsiaalfondi või üldist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide logo vastavalt tavapärastele reeglitele, kuid lisab teavitusmaterjalile teksti: „Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Ehk et kui praegune perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus suunab järgima varasemat ühissätete määrust ja lisa XII jaos 2.2 sisalduvaid kohustusi, siis tuleb ühtlasi kinni pidada lisaerisusest, mis tuleneb 23.12.2020 määrusest, artikkel 92b, p 14.

Regionaalarengut toetatakse mitmete siseriiklike regionaalarengu programmide kaudu. Toetuse kasutamine peab olema avalik ja läbipaistev, seepärast on nõutav toetuse saamisest avalikkuse ja kasusaajate teavitamine.

Teavitada tuleb järgmistest siseriiklikest regionaalarengu programmidest:

 • Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
 • Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
 • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
 • Setomaa programm
 • Peipsiveere programm
 • Väikesaarte programm
 • Kergliiklusteede toetusskeem
 • Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm

Kliima meetme puhul kohaliku omavalitsuse hoonete rekonstrueerimis-/ või ehitustööde ajal tuleb projekti piirkonda üles panna töödest informeeriv tahvel, millel peab olema vähemalt:

 • projekti nimetus;
 • tööde teostaja;
 • valmimise tähtaeg;
 • lisainfo sõnastuses „Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik” või „Liginullenergiahoone ehitamist toetas Eesti riik“
 • Rahandusministeeriumi logo 
   

Rahandusministeeriumi logo kohaldub:

 • alates 2018. aasta taotlusvooru esitatud Väikesaarte programmi projektidele;
 • alates 2020. aasta taotlusvooru esitatud Setomaa programmi ja Peipsiveere programmi projektidele;
 • Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi, Kergliiklusteede toetusskeemi ja Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projektidele, mille abikõlbliku perioodi lõpp-kuupäev on hilisem kui 01.09.2018.a.
 • Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme programmile.
 • Rahandusministeeriumi logod

Logod ja sümboolika

2021-2027 perioodi
tähistamise kord:

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest toetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine.

2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide logo eesti- ja inglisekeelsed versioonid:

Ühtekuuluvuspoliitika fondide logod
Siseturvalisuspoliitika fondide logod

2014-2020 perioodi
tähistamise kord:

Perioodil 2014-2020 struktuuritoetust saanud projektid tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord".

Struktuuritoetuse logo eesti- ja inglisekeelsed versioonid on kättesaadavad allpool. Samuti on leitavad Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondide logodega slaidipõhjad.

Teavitusplakati loomine:

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohustuslike avalikustamisvahendite generaator aitab sul luua nõuetekohase teavitusvahendi: sisesta vajalikud andmed ning teavitusreeglitele vastav plakat, stend ja tahvel luuakse sulle automaatselt. 

Eestikeelsed logod: Euroopa Liidu Struktuuri- ja Investeerimisfondid

Struktuuri- ja investeerimisfondide eestikeelsed logod:
Kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, ja .ai formaadis eestikeelseid logosid.

English logos: European Structural and Investment Funds

Struktuuri- ja investeerimisfondide ingliskeelsed logod:

European Structural and Investment Funds (ESIF) logode kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, .ai ja .cdr-formaadis ingliskeelseid logosid.

Euroopa Liidu
sotsiaalfondi logod:

Eestikeelsed logod: Euroopa Sotsiaalfond 

English logos: European Union European Social Fund

Euroopa Sotsiaalfondi INGLISKEELSED logod
Kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, .ai ja .cdr formaadis eestikeelseid logosid.

Euroopa Regionaalarengu
Fondi logod:

Eestikeelsed logod: Euroopa Regionaalarengu Fond

English logos: European Union European Regional Development Fund

Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi 
logod:

Eestikeelsed logod: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

English logos: European Union Cohesion Fund

Riigisiseste programmide logod:

Regionaalarenguprogrammide puhul võib lisanduda täiendav kohustus kasutada teavitusmaterjalides ka vahendava/telliva asutuse või ministeeriumi kohandatud logosid. Vastava info leiad kasutusjuhenditest ning toetusmeetme materjalidest.

Euroopa Liidu
lipu logo:

NB! EL lipulogo kasutatakse väikeste objektide tähistamiseks juhul, kui kaksiklogo pole võimalik mõõtmete tõttu kasutada.

Kaust sisaldab .jpg ja .pdf formaadis logosid:

Kaust sisaldab .jpg ja .pdf formaadis logosid:

Euroopa Liidu 
taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)
logod:

Eestikeelsed logod: Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu

Kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, ja .ai formaadis eestikeelseid logosid.

Ingliskeelsed logod: Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu

Kaustad sisaldavad .jpg, .pdf, ja .ai formaadis ingliskeelseid logosid.

A3 teavitusplakatite
näidised:

Logodega slaidipõhjad
(PowerPoint presentatsioonid):

Riigi Tugiteenuste
Keskuse logo

Riigi Tugiteenuste Keskuse logofailid leiab siit.

Viimati uuendatud 19.05.2022