Toetatud projektid

Siit leiab Euroopa Liidu struktuurifondide, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), React-EU ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmi vahenditest rahastatud projektide info. Andmete allalaadimiseks liigu rakenduse lõppu, sealt leiab rahastatud projektide tabelid fondide ja perioodide kaupa.
CF - Euroopa Ühtekuuluvusfond
ERDF - Euroopa Regionaalarengu Fond
ESF - Euroopa Sotsiaalfond
Norra - Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programm
React-EU - (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) COVID-kriisist väljumise ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks loodud fond
RRF - Taaste- ja vastupidavusrahastu
Rakendusasutus - konkreetse prioriteedi või meetme rakendamiseks määratud asutus ehk rakendusasutus, mis vastutab Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide saavutamise eest. Eestis on nendeks ministeeriumid ja Riigikantselei.
Rakendusüksus - rakendusüksuste ülesanded on toetuse taotluste menetlemine, toetuse väljamaksmine, aruandlus ning projektidele eraldatud toetuse kontroll ja seire. 72% Euroopa Liidu struktuuritoetustest rakendab RTK, teised kaks rakendusüksust on EIS (EAS ja Kredex ühendasutus) ning KIK. 
1 | 1

Viimati uuendatud 01.12.2022