Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismid loodi 2004. aasta mais seoses Eesti, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Leedu, Läti, Sloveenia, Küprose ja Malta liitumisega Euroopa Majanduspiirkonnaga. 2007. aastal laienesid mehhanismid ka Rumeeniale ja Bulgaariale.

Finantsmehhanismide eesmärgiks on sotsiaalse ja majandusliku ebavõrduse vähendamine Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kahepoolsete suhete tugevdamine Norra, Islandi ja Liechtensteini ning kasusaajariikide vahel. Praegu on käimas kolmas EMP ja Norra toetuste periood alates 2004. aastast, võimaldades Eestil saada 63 miljonit eurot välisabi.

Projektide elluviimisel investeeritakse konkurentsivõime, küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse, sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkondadesse, mille tulemusena paraneb Eesti erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslik olukord ning luuakse paremad tingimused majanduskasvuks. Lisaks rahalisele panusele on võimalik koostöö käigus teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada teavet, mis omakorda võimaldab Eestil üldiselt paremini kavandada oma majandustegevust.

EMP ja Norra toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas;
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.
  • EMP grantidest on Eesti osa 28 830 500 eurot ja Norra grantidest 32 006 500 eurot, reeglina toetusemääraga 85%. 

Eesti peamine huvi toetuseid kasutada on eelkõige valdkondades, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet: innovatsioon, sotsiaalne kaasatus, IKT, VKEd, tööturu konkurentsivõime, CO2 vähene majandus (taastuvenergeetika, energia- ja ressursitõhusus).

Perioodil 2014-2021 kuulub rakendamisele neli programmi Eesti riigi (Eesti Kontaktasutus ja ministeeriumid) ja kaks Finantsmehhanismide kantselei (FMO) poolt. 

Finantsmehhanismide vahendite taotlemise, kasutamise ja järelevalve eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Martin Karro (riiklik kontaktasutus)
Peadirektori asetäitja
tel +372 663 2033
e-post martin.karro@rtk.ee

Laura Pikkoja (riiklik kontaktasutus)
Toetuste arendamise osakond
tel +372 663 1938
e-post laura.pikkoja@rtk.ee

Jaanus Kants (sertifitseeriv asutus)
Toetuste maksete osakond
tel +372 663 1925
e-post jaanus.kants@rtk.ee

Virve Teppart (rikkumiste asutus)
Finantskontrolli osakond, Rahandusministeerium
tel +372 611 3539
e-post virve.teppart@fin.ee 

Siit leiad lingid Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste rakendamisega seotud asutuste kodulehtedele.

Eelmisel, 2009-2014 perioodil oli toetus Eestile Norra finantsmehhanismi kaudu 23,7 mln eurot. Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetus oli 21,3 mln eurot.

Norra toetatavad programmid:

Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine - 6 000 000 eurot;
Teaduskoostöö  - 3 000 000 eurot;
Stipendiumifond - 1 000 000 eurot;
Rahvatervis - 8 912 000 eurot;
Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal - 2 000 000 eurot;
Kodune ja sooline vägivald - 2 000 000 eurot.

EEA toetatavad programmid:

Integreeritud mere ja siseveekogude korraldus - 6 900 000 eurot;
Valitsusväliste organisatsioonide fond - 2 300 000 eurot;
Riskilapsed ja -noored - 6 505 000 eurot;
Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine - 4 510 000 eurot;
Stipendiumifond - 600 000 eurot.

Lõppenud perioodi tulemuste seas näiteks:

  •  rajatud laste vaimse tervise keskus;
  •  energiakasutuse juhtimise tarkvara loomine koostöös Norra partneriga;
  •  8 renoveeritud mõisakooli või kõrvalehitust;
  •  kliima arengukava ja merekeskkonna meetmekava väljatöötamine.

Perioodil 2014-2021 kuulub rakendamisele neli programmi Eesti riigi (Eesti Kontaktasutus ja ministeeriumid) ja kaks Finantsmehhanismide kantselei (FMO) poolt. 

Eesti riigi programmid

Programmi nimi: GREEN ICT

Programmioperaator: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Programmi eesmärk: Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetus on suunatud Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamiseks ning ettevõtete lisandväärtuse kasvuks läbi ressursisäästu edendavate projektide. Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstus- ja energeetikasektorile suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamist. Toetust antakse kolmes valdkonnas: tööstus ja rohetehnoloogiad, IT ja personaalmeditsiin. 
Programmi allkirjastamise kuupäev: 26.04.2018
Doonorprogrammi partner: Innovation Norway (Innovasjon Norge)
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Rakendusskeem: Avatud taotlusvoorud: Väikeprojektide taotlusvoor / Põhiprojektide taotlusvoor. Eeldefineeritud projektid.
Abikõlblik kulu: 27 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 23 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eesti ettevõtete suurem konkurentsivõime rohelise tööstusinnovatsiooni, IKT ja tervisetehnoloogia valdkonnas.
Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/norratoetus/
 

Programmi nimi: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Programmi eesmärk: Sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamine
Programmi allkirjastamise kuupäev: 13.09.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Tervisedirektoraat; Norra Rahvatervise Instituut; Norra Muinsuskaitseamet
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakendusskeem: 8 programmilepingus kindlaksmääratud projekti ja 8 avatud taotlusvooru, neist 3 väikeprojektidele.
Abikõlblik kulu: 21 176 470 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 18 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Kaasav ühiskond ja kohalik kogukondlik areng; tervete eluviisidega haritud noored; haavatavamate ühiskonnagruppide kaitse ja meeste-naiste võrdne kohtlemine.
Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/emp-ja-norra-toetused-2014-2021


Programmi nimi: Balti teaduskoostöö programm

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ja tugevdada mitmepoolseid suhteid Eesti, Läti ja Leedu ning doonorriikide vahel kõrghariduses ja teaduses.
Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.06.2018
Doonorprogrammi partner: Norra Teadusnõukogu, Norra Rahvusvahelise Hariduse Keskus ja Liechtensteini Rahvusvaheliste suhete Agentuur
Rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Sihtasutus Archimed
Rakendusskeem: 1 avatud taotlusvoor teaduskoostöö projektidele, 3 avatud taotlusvooru kõrgkoolide koostööprojektidele, lisaks 2 eeldefineeritud projekti: norra keele lektori toetus Tartu Ülikoolile ja kaasava hariduse õppekava väljatöötamine Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös.
Abikõlblik kulu: 8 352 941 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 7 100 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Balti teaduskoostöö võimekuse kasv rahvusvaheliselt. Paranenud üliõpilaste ja töötajate oskused ja kompetentsid kõrghariduses. Hariduslike erivajadustega õpilastega töötava personali kompetentsi tõus.
Lisainfo: https://www.etag.ee/rahastamine/partnerlus-ja-koostootoetused/emp-finantsmehhanism-2014-2021-balti-teaduskoostoo-programm/
 

Programmi nimi: Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.
Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.11.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Keskkonnaagentuur
Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Rakendusskeem: Toimub 4 avatud taotlusvooru ja üks väiketaotlusvoor.
Abikõlblik kulu: 7 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 6 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eestis on paranenud suutlikkus kliimamuutustega toimetulekuks.
Lisainfo: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisfinantseerimine/euroopa-majanduspiirkonna-toetused-2014-2021

Finantsmehhanismide kantselei (FMO) programmid

Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF), mis toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 4 miljoni euroga.

Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga. Programmi viiakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste abil ellu viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning võimestada ühiskondlikult haavatavaid gruppe. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. 
Lisainfo: https://acf.ee/

Programm "Sotsiaalne dialoog – inimväärne töö"
Programmi eesmärk: Tööandjate organisatsioonide, ametiühingute ja riigiasutuste kolmepoolse koostöö tugevdamine ning inimväärse töö edendamine
Programmitoetus: 357 000 € 

Toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid

Iga-aastastel koosolekutel vaadatakse üle programmide edenemine. 

Kommunikatsiooni ja kujunduse juhend ning logofailid.

Igal aastal tellib Riigi Tugiteenuste Keskus EMP ja Norra toetuste korraldusasutusena avaliku arvamuse uuringu, et saada teada, kuivõrd teadlikud on Eesti inimesed toetusliigist, ja planeerida vastavalt saadud tulemusele erinevaid teavitustegevusi.

Viimati uuendatud 05.04.2021