2021-2027 meetmepõhised õigusaktid

Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 meetmepõhised õigusaktid vastavalt kinnitatud meetmete nimekirjale.

1. NUTIKAM EESTI

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

1.1.1

Ettevõtete TAI-mahukuse ja teadmussiirde võimekuse suurendamine

MKM

EIS

Link pilvekataloogi
Meede 1.1.13 määrus
Meede 1.1.14 määrus

1.1.2

Ühiskonna ja majanduse vajadustele vadtava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine

HTM

RTK

Link pilvekataloogi
Määrus

1.1.3

Avaliku sektori innovatsiooni võimekuse tõstmine

RK

RTK

Link pilvekataloogi

1.1.4 Teadussüsteemi ja järjepideva toimimise kindlustamine
 
HTM RTK Link pilvekataloogi


 

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

1.2.1

Digiriik (avalik sektor)

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

1.2.2

Digiriik (erasektor)

MKM

EIS

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

1.3.1

Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine

MKM

EIS

Link pilvekataloogi

1.3.2

Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja rahvusvahelistumine

KUM

EIS

Link pilvekataloogi
Määrus

1.3.3

Regionaalareng

RM

RTK

Link pilvekataloogi

1.3.4 Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine
 
MKM RTK Link pilvekataloogi
1.3.5 Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine (MAKid)
 
MKM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

1.4.1

Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

1.4.2

Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

1.4.3

Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine

RK

RTK

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

1.5.1

Ühenduvus

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

2. ROHELISEM EESTI

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

2.1.1

Jätkusuutlik ja kättesaadav elamufond

MKM

EIS

Link pilvekataloogi

2.1.2

Primaarenergia tõhusam kasutus ja taastuvenergia osakaalu suurendamine lõpptarbimises

MKM

KIK

Link pilvekataloogi
Määrus

2.1.3

Inimkeskse tervishoiu arendamine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

2.1.4

Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus

KEM EIS Link pilvekataloogi
Määrus

2.1.5

Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus

KEM KIK Link pilvekataloogi
2.1.6 Jätkusuutlik ja kättesaadav elamufond MKM EIS Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

2.2.1

Primaarenergia tõhusam kasutus ja taastuvenergia osakaalu suurendamine lõpptarbimises

MKM

KIK

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

2.3.1

Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus

KEM

KIK

Link pilvekataloogi

2.3.2

Eluslooduse kaitse ja kasutus

KEM KIK Link pilvekataloogi
2.3.3

Päästevõimekuse suurendamine

SIM KIK Link pilvekataloogi
2.3.4 Transpordi konkurentsivõime -Veetransporditaristu arendamine ja korrashoid
 
MKM RTK Link pilvekataloogi
2.3.5 Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus
 
KEM KIK Link pilvekataloogi
2.3.6 Transpordi konkurentsivõime - Maanteetransporditaristu arendamine ja korrashoid
 
MKM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

2.4.1

Ringmajanduse korraldamine

KEM

KIK

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

2.5.1

Transpordi konkurentsivõime

 • Jalgrattateede põhivõrkude ehitamine ja jalgratta parkimisvõimaluste parandamine
   
 • Mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede arendamine, sh Pargi&Reisi parklate rajamine, reaalajatabloode paigaldus jne
   
 • Transpordi konkurentsivõime - Trammiliikluse arendamine Tallinnas

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

3. ÜHENDATUM EESTI

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

3.1.1

Transpordi konkurentsivõime - Maanteetranspordi taristu

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

3.1.2

Transpordi konkurentsivõime - Raudteetranspordi taristu

MKM

RTK

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

3.2.1

Regionaalareng - KOVide investeeringud jalgratta- ja-või jalgteedesse väljaspool kolme suuremat (Tallinna, Tartu ja Pärnu) linnapiirkonda

RM

RTK

Link pilvekataloogi

4. SOTSIAALSEM EESTI

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.1.1

Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi
Meede 4.1.12 määrus

4.1.2

Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

4.1.3

Inimkeskse tervishoiu arendamine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.2.1

Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

4.2.2
Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel
SOM RTK Link pilvekataloogi
4.2.3 Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine
 
MKM RTK

Link pilvekataloogi
Määrus

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.3.1

Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

4.3.2 Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel
 
SOM RTK Link pilvekataloogi
4.3.3 Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine
 
SOM RTK Link pilvekataloogi
4.3.4 Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine MKM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.4.1

Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

4.4.2
Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed
HTM RTK Link pilvekataloogi
4.4.3 Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine
 
HTM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.5.1

Noortevaldkonna arendamine

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

4.5.2
Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad

HTM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.6.1

Õpivõimalused ja hariduse korraldus

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

4.6.2
Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed
HTM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.7.1

Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

4.7.2
Noortevaldkonna arendamine
HTM RTK Link pilvekataloogi
4.7.3 Keelevaldkonna arendamine
 
HTM RTK Link pilvekataloogi
4.7.4 Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine
 
JUM RTK Link pilvekataloogi
4.7.5 Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti
 
KUM RTK Link pilvekataloogi
4.7.6 Ennetav ja turvaline elukeskkond
 
SIM RTK Link pilvekataloogi
4.7.7 Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine
 
SIM RTK Link pilvekataloogi
4.7.8 Karistuste täideviimise korraldamine
 
JUM RTK Link pilvekataloogi
4.7.9 Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad
perede vajadustele
SOM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.8.1

Õpivõimalused ja hariduse korraldus

HTM

RTK

Link pilvekataloogi

4.8.2

Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad

HTM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.9.1

Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

4.9.2
Kogukonna juhitud kohalik areng - CLLD
SOM RTK Link pilvekataloogi
Määrus

 
4.9.3 Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele
 
SOM RTK Link pilvekataloogi

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

4.10.1

Sotsiaalkindlustuse programm

SOM

RTK

Link pilvekataloogi

5. INIMESTELE LÄHEDASEM EESTI

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

5.1.1

Tervikliku arengu jne soodustamine linnapiirkondades:

 • Arendusvõimekus
 • Suuremate linnapiirkondade arendamine
 • Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused

RM

RTK


Link pilvekataloogi

Viited määrustele: 

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

5.2.1

Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

 • Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused

RM

RTK

Link pilvekataloogi

6. ÕIGLANE ÜLEMINEk

Meetme
tegevuse nr

Meetme tegevus

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Dokumendid

6.1.1

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

MKM

EIS

Link pilvekataloogi
Määrus

6.1.2
 Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus
MKM EIS Link pilvekataloogi
Määrus
6.1.3 Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine 
 
HTM RTK Link pilvekataloogi
6.1.4 Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused
 
MKM EIS Link pilvekataloogi
6.1.5 VKEde investeeringutoetus
 
MKM EIS Link pilvekataloogi
Määrus
6.1.6 Tööleasumise toetamine ning täiend- ja ümberõppe toetamine
 
SOM RTK Link pilvekataloogi
6.1.7 Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed 
 
HTM RTK Link pilvekataloogi
6.1.8 Ringmajanduse korraldamine
 
KEM KIK Link pilvekataloogi
6.1.9 Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonna-probleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine
 
SOM KIK Link pilvekataloogi
6.1.10 Regionaalareng - KOV investeeringud
 
RM RTK Link pilvekataloogi
6.1.11 Regionaalareng - piirkondlikud algatused
 
RM RTK Link pilvekataloogi
6.1.12 Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine
 
SOM RTK Link pilvekataloogi
6.1.13 Kaugkütte lahtisidumine põlevkivist
 
MKM KIK Link pilvekataloogi
6.1.14 Merekeskkonna ja vee kaitse ning kasutus
 
KEM KIK Link pilvekataloogi
6.1.15 Eluslooduse kaitse ja kasutus
 
KEM KIK Link pilvekataloogi

Viimati uuendatud 23.10.2023