​​​​​​​​​​​​​​​​​Isikuandmete töötlemise​ teave

Kehtib alates 25.05.2018

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.​​

1.Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

1.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

1.3 Töötleme Teie isikuandmeid kui:
1.3.1 külastate meie veebisaiti;
1.3.2 osalete küsitlustes, uuringutes;
1.3.3 osalete meie korraldatud koolitustel;
1.3.4 võtate ühendust kasutajatoega;
1.3.5 kandideerite meile tööle;
1.3.6 töötate avalikus sektoris (oleme riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu vastutav töötleja);
1.3.7 olete töötanud avalikus sektoris (oleme riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu vastutav töötleja);
1.3.8 dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab Teie isikuandmeid;
1.3.9 taotlete toetusi.

2.Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
2.2 Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.​
2.3 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja ​juhusliku kaotamise, hävimise eest.​

3.Füüsilise isiku õigused

3.1 ​​Isikuandmetega tutvumine

3.1.1 Füüsilisel isikul  on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.
3.1.2 Riigi personali- ja palgaandmete andmekogu andmete puhul tuleb esmalt pöörduda asutuse poole kus töötate või töötasite.
3.1.3 Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.
3.1.4 Me keeldume soovi täitmast kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi.

3.2 Isikuandmete parandamine

3.2.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist kui need on vigased või mittetäielikud.

3.3 Isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest teatamine

3.3.1 Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

3.4 Vastuväite esitamine

3.4.1 Füüsilisel isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks või õigustatud huvi korral.

3.5 Isikuandmete töötlemise piiramine​

3.5.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal kui me hindame isikuandmete kustutamise nõude rakendumist.

3.6 Nõusoleku tagasivõtmine

3.6.1 Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

3.7 Isikuandmete kustutamine

3.7.1 Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
3.7.2 Me kustutame isikuandmed kui:
3.7.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;
3.7.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil;
3.7.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;
3.7.2.4 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
3.7.2.5 on vaja täita juriidilist kohustust.
3.7.3 Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

4.Avaandmed

4.1 Me ei avalda avaandmetena:
4.1.1 dokumendihaldussüsteemi andmeid;
4.1.2 riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu andmeid.

5.Isikuandmete töötlemise rikkumised

5.1 Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed.
5.2 Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.
5.3 Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti.
5.4 Järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

6.Kontaktandmed

6.1 Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate andmekaitsespetsialistilt: andmekaitse@rmit.ee.

7.Kaebuse esitamine

7.1 Kui Te ei ole andmekaitsespetsialisti pakutud info või lahendusega rahul, siis pöörduge:
Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10142 TALLINN
Telefon: 663 8200
E-post: info@rtk.ee
WWW: https://www.rtk.ee   

7.2 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.

8.Avaldamine, täiendamine ja muutmine​

8.1 Isikuandmete töötlemise teave avaldatakse ja täiendustest ning muudatustest teavitatakse veebisaidil https://www.rtk.ee.

Viimati uuendatud 08.12.2020