Sa oled siin

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Taotlemine:

26. veebruar-27. mai 2020.

Rahandusministeeriumi pressiteade

Sihtgrupp: 

Kagu-Eesti piirkonnas asuv kohaliku omavalitsuse üksus. Meetme rakendamise piirkonnad on Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond

Meetme raames antakse toetust piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele tema territooriumil elavate spetsialistide elamistingimuste parandamiseks.

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.  Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a korraldusest nr 107 „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja siseministri 13. veebruari 2015. a käskkirjast nr 1-3/33 „Kagu-Eesti tegevuskava 2015–2020 ja rakendusplaani 2015–2020 kinnitamine“.

 

Meetme eelarve

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme kogueelarveks on aastatel 2020-2023 ligikaudu 200 000-300 000 eurot aastas, toetus jagatakse Kagu-Eesti kohalike omavalitus üksuste vahel vastavalt kokkulepitud põhimõtetele. 2020. aasta taotlusvooru rahaline maht kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa on kehtestatud ministri käskkirjaga (276.05 KB, PDF).

Tulemused

Määrusega panustatakse meetme tulemusnäitaja saavutamisse, milleks on toetuse abil Kagu-Eestisse jäänud spetsialistide arv, projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks.

 

 

Tingimused

Tingimused on välja toodud määruses „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ ja määruse seletuskirjas.

Tutvu määrusega siin  (474.77 KB, PDF)

Määruse seletuskiri siin   (750.64 KB, PDF)

Määruse tähenduses loetakse spetsialistiks füüsilist isikut, kes vastab vähemalt järgmistele tingimustele:

  • tal on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus
  • tal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud
  • tal on piirkonnas tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav töösuhe

    Toetuse rakendamisel võib kohaliku omavalitsuse üksus spetsialistile esitatavaid nõudeid piirkonna eripärast ja majandusarengu vajadustest tulenevalt täpsustada.

 

Toetatavad tegevused

Meetme raames antakse toetust piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele tema territooriumil elavate spetsialistide elamistingimuste parandamiseks, panustades seeläbi §-s 2 nimetatud eesmärgi, tulemus- ja väljundnäitajate saavutamisse ning arvestades käeolevas määruses sätestatud nõudeid.

Toetust kasutatakse järgmisteks tegevusteks:

  • spetsialisti eluruumiga seotud ehitustööd
  • spetsialisti poolt eluruumi ostmine

Meetme raames loetakse abikõlblikuks kuluks spetsialisti eluruumi ostmise ja spetsialisti eluruumi ehitustööde kulud, mis on otseselt vajalikud määruse §-s 2 nimetatud toetuse eesmärgi saavutamiseks ja määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, arvestades määruses sätestatud piiranguid.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tegevusteks vajalikele abikõlblikele kuludele seada täiendavaid tingimusi.

 

 

 

 

Taotlemine

Taotlusvoor on avatud 26. veebruarist kuni 27. maini 2020. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu. 

E-toetus keskkond

 

Taotlemise dokumendid:Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse RTKle esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuna kaks kuud hilisemal kuupäeval taotluse esitamise kuupäevast alates. Projekti abikõlblikkuse periood on kuni 12 kuud.

 

Kontakt

Tiina Loorand

 Telefon: 663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

 

 
15.04.2020