Kuidas aitab toetuse saajate teekonna kaardistamine luua kasutajasõbralikumaid tingimusi toetuse andmiseks?

RTK meetmedisaini tiimi eestvedamisel on kasutajateekondade kaardistamise kasutamine toetuse andmise tingimuste loomisel viimasel ajal üha enam fookusesse võetud. Kasutajateekonna kaardistamine on üks teenusedisainis kasutatavatest põhilistest meetoditest ning see aitab meil paremini mõista toetuse saaja vajadusi, leida kitsaskohti ning muuta toetuse saaja kogemus paremini hoomatavaks.

Kuidas aitab kasutajateekonna kaardistamine koostada paremaid toetuse andmise tingimusi? 

Meetmedisaini tiimi sõnul seisneb kasutajateekondade võlu selles, et see on üks konkreetne, lihtne ja võrdlemisi väikese ajakuluga kasutatav töövahend, mis aitab keskenduda kasutajale, kasutajavaate pildile tuua, selle hoomatavaks teha ja tagasisidet saada. Näeme, et kasutajateekondade kaardistamisest võiks palju kasu olla erinevates toetuse andmise tingimuste (TAT) etappides – seda nii enne toetuse andmise tingimuste eelnõu koostamist, selle ajal kui ka pärast seda.  

Esimene etapp

Kasutajateekonda  saab kasutada enne TAT koostamist, kaardistades taotleja unistuste teekonna – sellisel juhul saab TAT koostaja paremini aru sihtrühma ümbritsevast olukorrast, sihtrühma vajadustest, ootustest ja võimekusest, mis kõik on toetuse andmise tingimuste loomise puhul olulised sihtrühma vaatest.  

Teine etapp

Teise etapina saab kasutajateekonda kasutada toetuse andmise tingimuste koostamise käigus. Sellisel juhul on eesmärk tuvastada eelnõus leiduda võivaid kitsaskohti just sihtrühma vaatest.  

Kolmas etapp

Kolmandaks võiks kasutajateekonna kaardistusest olla kasu TAT kinnitamise järgselt kui on aeg toetuse sihtrühmale infot edastada – ka seal saab sisendina kasutada kasutajateekonna kaardistamist, et mõelda läbi, mis on võimaliku taotleja etapid teekonnal ja mis infot ja mis vormis toetusest huvitatud isik mis etapis vajab.  

Kindlasti tuleks kasutajateekonna loomisel kaasata võimalusel ka päris kasutajat ehk toetuse sihtrühma, kas näiteks intervjuude või töötubade, nt ühiselt teekonna kaardistamise kaudu. 

Mis on kasutajateekond?

Kas kasutajateekondade kaardistamist on ka varem kasutatud toetuse andmise tingimuste koostamisel? 

Kasutajateekondade kaardistamist on toetuse andmise tingimuste loomisel laiemas ringis tehtud kahel korral.  

Esimesena 2022 aasta sügisel toimunud Meetmedisaini võrgustiku kohtumisel, kus võrgustiku liikmed visualiseerisid gruppides täiesti vabas vormis olemasoleva toetuse andmise tingimuste kasutaja teekondi. Töötoas osales 26 osalejat ja selle tulemusel tekkis kuus visuaalselt erinevat, kuid silmi avavat kasutajateekonda. Osalejate tagasisidest saab välja tuua, et suurima kasuna nähti nn pimedate nurkade nähtavale tulemist, mis jäävad tihti tähelepanu alt välja, aga mis tervikust arusaamiseks on väga vajalikud. Samuti tulevad nähtavale protsessi nõrkused.   

Osalejad pidid astuma ise enda koostatava toetuse andmise tingimuste potentsiaalse taotleja kingadesse ja kujutama ette, millised oleks nende sammud taotlejana nende koostatava toetusmeetme unistuste teekonnal.

Teisel korral visualiseeriti taotleja unistuste teekonda 2023. aasta alguses toimunud Meetmedisaini võrgustiku ad hoc töötoas, kus enam ei kaardistatud teekonda mitte olemasoleva toetuse andmise eelnõu põhjal, vaid osalejad pidid astuma ise enda koostatava toetuse andmise tingimuste potentsiaalse taotleja kingadesse ja kujutama ette, millised oleks nende sammud taotlejana nende koostatava toetusmeetme unistuste teekonnal. Samuti anti igale osalejatele seekord ette Miro keskkonnas ettevalmistatud individuaalne unistuste teekonna templiit, mis oli arendatud Riigikantselei Innovatsioonitiimi töölehe pinnalt, et osalejad saaksid energiat asetada rohkem sisule kui vormile. Töötoas osales 18 osalejat, neist 9 enda koostatava TATi näitega (kel näidet polnud, sai teha unistuste teekonna näidiskaasuse pinnalt).

RTK teenusedisaini tiim: (vasakult) Liis Remmelg,
Kadi Raudsepp, Kaja Karlson, Peegi Kaibald

Unistuste teekonna tööriista kasulike aspektidena leiti, et see on kasulik taotleja vaate väljatoomisel kui ka etappide, teekonna enda, selle sujuvuse, alternatiivide ja teiste vaatenurkade, optimeerimise võimaluste ning ajatelje väljatoomiseks. Samuti peeti väga oluliseks sihtrühma kaasamist visualiseerimisse. Töövahendi potentsiaali peeti suureks ning enamik osalejaid tõi välja, et kasutaks või pigem kasutaks unistuste teekonda toetuse andmise tingimuste loomisel.  

Ühe näitena on Keskkonnaministeerium juba ka ise asunud kasutajateekondi enda toetuse andmise tingimuse loomisel koostama ning Keskkonnaministeeriumi eelarve ja strateegiaosakonna peaspetsialisti Eerika Purgeli tagasiside kohaselt on see on väga vajalik ning olenevalt sihtrühmast, on see hea töövahend toetuse andmise tingimuste koostamisel: “Püüame alati toetuse andmise tingimusi koostades arvestada kliendivaatega. Lisaks oleme taibanud, et on hea, kui keegi, kes tingimusi ise ei koosta, need üle loeb ja oma tagasiside annab.” 

Mis võiks olla suurimad hirmud kasutajateekondade loomisel toetuse andmise tingimuste loomise kontekstis? 

Kuigi me ei ole küll konkreetselt võimalikke hirme kaardistanud, siis ühe võimaliku hirmuna võib välja tuua sellele kuluvat ajakulu. Tegelikkuses aga kulus Meetmedisaini ad hoc töötoas unistuste teekonna loomiseks ja taipamiste kirjapanemiseks osalejatel vaid poolteist tundi!

Isegi kui sellele lisada sihtrühmaga suhtlemise ajakulu, siis näiteks töötoa formaadis seda tehes ei ole see ilmselt  märkimisväärne, eriti kui arvestada, et teekonna loomisesse panustatav aeg toetuse andmise tingimuste loomisel võib aidata teadmatusest tekkidavõivaid prohmakaid vältida ja tulevikus toetusmeetme muutmisele minevat aega oluliselt kokku hoida.  

Samuti võib tekkida hirm, et sihtrühma kaasatavad esindajad võivad soovida toetusmeetme tingimusi endale sobivas suunas suunata. Samas näeme, et selle vastu aitab see, kui kaasata ühelt poolt väga erinevaid sihtrühma esindajaid, samuti, kui kaasata ka selliseid sihtrühma esindajaid, kes ei pruugi tulla ise toetust taotlema, vaid on sarnast toetust juba varem taotlenud vms, mis aitaks seda riski maandada.

Samuti on oluline välja tuua, et sihtrühma kaasamine ei tähenda automaatselt kõikide nende soovide arvesse võtmist, vaid pigem on see platvorm sihtrühma vajaduse ja võimekusest arusaamiseks, et lõpuks toetuse andmise tingimused ka soovitud tulemuse annaksid.

Mis on edasised plaanid kasutajateekondadega seonduvalt? 

Oleme hakanud kasutajateekondade kaardistamist kasutama üha enam ka enda kui disainerite töövahendina, näiteks toetuse andmise tingimuste eelnõude kommenteerimisel, et paremini hoomata ja välja tuua kasutaja vaatenurka ning tuvastada ja osundada võimalikele murekohtadele, mis kasutajal tekkida võivad. 

Samuti on plaanis koostöös huvitatud rakendusasutustega kasutada kasutajateekondade kaardistamist sihtrühmaga koostöös näiteks töötoa formaadis. Seega kui keegi, kas rakendusasutustest või mujalt tunneb, et sooviks kasutajateekonna kaardistamist katsetada, kuid ei tea, kust alustada või vajab lihtsalt natuke kaasamõtlemist, siis võib sellest meile julgelt märku anda kas peegi.kaibald@rtk.ee, liis.remmelg@rtk.ee või kaja.karlson@rtk.ee ning aitame koos lahendused leida. Samuti oleme Miro keskkonda tekitanud taotleja unistuste teekonna töölehe, mida saab igaüks kopeerida ja enda vajadustele vastavalt muuta ning iseseisvalt kasutada nii taotleja unistuste teekonna kaardistamiseks kui muudes toetuse andmise tingimuse koostamise etappides teekonna koostamiseks.

Viimati uuendatud 14.03.2023