Meede: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda..

Taotlusvoor: AVATUD

Taotlusvoor on avatud 15. märts - 15. juuni

Valdkonnad:


Sihtgrupp:

Kagu-Eesti piirkonnas asuv kohaliku omavalitsuse üksus. Meetme rakendamise piirkonnad on Võru maakond, Valga maakond ja Põlva maakond

Meetme raames antakse toetust piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele tema territooriumil elavate spetsialistide elamistingimuste parandamiseks.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. 


Tulemused:

Määrusega panustatakse meetme tulemusnäitaja saavutamisse, milleks on toetuse abil Kagu-Eestisse jäänud spetsialistide arv, projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks.


Kogueelarve:

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme kogueelarve on aastatel 2020-2023 ligikaudu 200 000-300 000 eurot aastas, toetus jagatakse Kagu-Eesti kohalike omavalitus üksuste vahel vastavalt kokkulepitud põhimõtetele. 
2023. aasta taotlusvooru rahaline maht kohaliku omavalitsuse üksuste kaupa on kehtestatud ministri käskkirjaga.

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ ja määruse seletuskirjas.

Määruse tähenduses loetakse spetsialistiks füüsilist isikut, kes vastab vähemalt järgmistele tingimustele:

  • tal on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus
  • tal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud
  • tal on piirkonnas tegutseva ettevõtja või asutusega dokumentaalselt tõendatav töö- või teenistussuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja

     Toetuse rakendamisel võib kohaliku omavalitsuse üksus spetsialistile esitatavaid nõudeid piirkonna eripärast ja majandusarengu vajadustest tulenevalt kitsendada.
     

Toetatavad tegevused:

Meetme raames antakse toetust piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele tema territooriumil elavate spetsialistide elamistingimuste parandamiseks, panustades seeläbi §-s 2 nimetatud eesmärgi, tulemus- ja väljundnäitajate saavutamisse ning arvestades käeolevas määruses sätestatud nõudeid.

Toetust kasutatakse järgmisteks tegevusteks:

  • spetsialisti eluruumiga seotud ehitustööd
  • spetsialisti poolt eluruumi ostmine

Meetme raames loetakse abikõlblikuks kuluks spetsialisti eluruumi ostmise ja spetsialisti eluruumi ehitustööde kulud, mis on otseselt vajalikud määruse §-s 2 nimetatud toetuse eesmärgi saavutamiseks ja määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, arvestades määruses sätestatud piiranguid.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tegevusteks vajalikele abikõlblikele kuludele seada täiendavaid tingimusi.

Taotlemine:

Taotlusvoor on avatud 15. märts kuni 15. juuni 2023. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse RTKle esitamise kuupäeval või taotluses märgitud kuna kaks kuud hilisemal kuupäeval taotluse esitamise kuupäevast alates. Projekti periood kestab toetuslepingu sõlmimisest toetuslepingus määratud ajani, mis ei ole hilisem kui taotlusvooru aastale järgneva aasta 31. oktoober 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 

Aruande esitamiseks vajalikud dokumendid:

Viimati uuendatud 15.03.2023