Meede: Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Meetmega püütakse parandada keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

Taotlemise periood: 01.06.2023 – 31.08.2023


Sihtgrupp:

Keskvalitsuse üksused, keskvalitsuse poolt kasutatavate hoonete omanikud, riigivara valitseja​.


Eesmärk:

Keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.


Tulemused:

Energiatõhususe tööde või hoone ehituse tulemusel väheneb keskvalitsuse kasutuses olev energiatõhususe miinimumnõuetele mittevastava kasuliku üldpõrandapinna suurus vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 5 lõikes 1 sätestatule.


IV vooru eelarve:

9 963 000 eurot

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjades:

Toetuse suurus ühe keskvalitsuse kasutuses oleva rekonstrueeritava või ehitatava ruutmeetri kohta on maksimaalselt 1200 eurot. 

Tingimustega seotud abimaterjalid:

Toetatavad tegevused:

 1. Energiatõhususe tööd kooskõlas ehitusseadustiku § 66 lõike 6 alusel kehtestatud määruses sätestatud energiasäästumeetmetega.
 2. Liginullenergiahoone ehitamine sellise olemasoleva hoone (hoonete) asemele, mis pärast projekti elluviimist müüakse, lammutatakse või kõrvaldatakse keskvalitsuse kasutusest.

Enne projekti elluviimist keskvalitsuse kasutuses olevale hoonele esitatavad nõuded: 

 • keskvalitsus kasutab vähemalt 250 m2 hoone kasulikust üldpõrandapinnast omandiõiguse või kasutuslepingu alusel;
 • hoone ei vasta energiatõhususe miinimumnõuetele;
 • hoone ei kuulu energiamajanduse korralduse seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud hoonete hulka;
 • hoone kuulub energiamajanduse korralduse seaduse § 5 kohaselt rekonstrueerimisele kuuluvate keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete hulka; 
 • hoone kajastub kinnisvara juhtimiskavas; 
 • hoone köetava pinna suurus on kantud ehitisregistrisse.

Pärast projekti elluviimist keskvalitsuse kasutuses olevale hoonele esitatavad nõuded: 

 • hoone jääb keskvalitsuse kasutusse vähemalt viieks aastaks projekti lõpetamisest arvates;
 • keskvalitsus kasutab vähemalt 250 m² hoone kasulikust üldpõrandapinnast omandiõiguse või kasutuslepingu alusel;
 • juhul kui keskvalitsus ei kasuta kogu hoonet, on tagatud kogu hoone vastavus energiatõhususe miinimumnõuetele; 
 • mitme kasutusotstarbega hoone puhul on tagatud kogu hoone energiatõhususarvu vastavus maksimaalsele lubatavale energiatõhususarvule, mis määratakse vastavalt ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel antud määruses toodud nõuetele;
 • hoone siseruumide, mis on ette nähtud pidevaks kasutamiseks seoses elamise, töötamise, tervishoiu, õppimise, puhkamise, sportimise või meelelahutusliku tegevusega, sisekliima parameetrite väärtused ruumide kasutusajal vastavad määruse lisas 2 sätestatud väärtustele;
 • hoone köetava pinna suurus on kantud ehitisregistrisse

Hindamine:

Hindamine toimub esitatud taotluse põhjal, vastavalt meetme määruses toodud põhimõtetele ning määruse lisas 1 kirjeldatud hindamiskriteeriumitele.

I taotlusvoor oli avatud 25.03.2019 – 24.05.2019.
Vooru avamise infopäeva materjalid:

II taotlusvoor oli avatud 04.03.2020-04.05.2020
III taotlusvoor oli avatud 19.03.2021-20.05.2021 
IV taotlusvoor oli avatud 01.06.2023 – 31.08.2023
 


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest annab RTK teada oma kodulehel. Taotlusvoor on avatud: 19.03.2021-20.05.2021.

Taotlemisega seotud failid ja juhendid: 

E-toetus

Kontakt:

Valdkonnad: Riigivalitsemine ja Energeetika

Sirje Allmaa 

Heikko Antsmäe 

Viimati uuendatud 13.09.2023