Meede: Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine

Meetmega püütakse parandada keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete energiatõhusust.

Taotlemine on suletud

Taotlemise periood: 19.03.2021-20.05.2021


Sihtgrupp:

Keskvalitsuse üksused, keskvalitsuse poolt kasutatavate hoonete omanikud, riigivara valitseja​.


Eesmärk:

Keskvalitsuse kasutuses olevatesse hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.


Tulemused:

Energiatõhususe tööde või hoone ehituse tulemusel väheneb keskvalitsuse kasutuses olev energiatõhususe miinimumnõuetele mittevastava kasuliku üldpõrandapinna suurus vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 5 lõikes 1 sätestatule.


III vooru eelarve:

9 287 000€

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjades:

Toetuse suurus ühe keskvalitsuse kasutuses oleva rekonstrueeritava või ehitatava ruutmeetri kohta on maksimaalselt 900 eurot. 

Tingimustega seotud abimaterjalid:

Toetatavad tegevused:

 1. Energiatõhususe tööd kooskõlas ehitusseadustiku § 66 lõike 6 alusel kehtestatud määruses sätestatud energiasäästumeetmetega.
 2. Liginullenergiahoone ehitamine sellise olemasoleva hoone (hoonete) asemele, mis pärast projekti elluviimist müüakse, lammutatakse või kõrvaldatakse keskvalitsuse kasutusest.

Enne projekti elluviimist keskvalitsuse kasutuses olevale hoonele esitatavad nõuded: 

 • keskvalitsus kasutab vähemalt 250 m2 hoone kasulikust üldpõrandapinnast omandiõiguse või kasutuslepingu alusel;
 • hoone ei vasta energiatõhususe miinimumnõuetele;
 • hoone ei kuulu energiamajanduse korralduse seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud hoonete hulka;
 • hoone kuulub energiamajanduse korralduse seaduse § 5 kohaselt rekonstrueerimisele kuuluvate keskvalitsuse kasutuses olevate hoonete hulka; 
 • hoone kajastub kinnisvara juhtimiskavas; 
 • hoone köetava pinna suurus on kantud ehitisregistrisse.

Pärast projekti elluviimist keskvalitsuse kasutuses olevale hoonele esitatavad nõuded: 

 • hoone jääb keskvalitsuse kasutusse vähemalt viieks aastaks projekti lõpetamisest arvates;
 • keskvalitsus kasutab vähemalt 250 m² hoone kasulikust üldpõrandapinnast omandiõiguse või kasutuslepingu alusel;
 • juhul kui keskvalitsus ei kasuta kogu hoonet, on tagatud kogu hoone vastavus energiatõhususe miinimumnõuetele; 
 • mitme kasutusotstarbega hoone puhul on tagatud kogu hoone energiatõhususarvu vastavus maksimaalsele lubatavale energiatõhususarvule, mis määratakse vastavalt ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel antud määruses toodud nõuetele;
 • hoone siseruumide, mis on ette nähtud pidevaks kasutamiseks seoses elamise, töötamise, tervishoiu, õppimise, puhkamise, sportimise või meelelahutusliku tegevusega, sisekliima parameetrite väärtused ruumide kasutusajal vastavad määruse lisas 2 sätestatud väärtustele;
 • hoone köetava pinna suurus on kantud ehitisregistrisse

Hindamine:

Hindamine toimub esitatud taotluse põhjal, vastavalt meetme määruses toodud põhimõtetele ning määruse lisas 1 kirjeldatud hindamiskriteeriumitele.


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest annab RTK teada oma kodulehel. Taotlusvoor on avatud: 19.03.2021-20.05.2021.

Taotlemisega seotud failid ja juhendid: 

E-toetus

Kontakt:

Valdkonnad: Riigivalitsemine ja Energeetika

Sirje Allmaa 

Heikko Antsmäe 

Viimati uuendatud 11.11.2022