Meede: Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel

Toetuse andmise eesmärk on võimestada kohalikke omavalitsusi tuuleenergeetika ala või tuuleparki, sellele juurdepääsuteed, seda põhivõrguga ühendavat elektriliini või muud ehitist, mis on vajalik maismaa- või meretuulepargi toimimiseks, kavandavate planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade kvaliteetsemal koostamisel ja kiiremal menetlemisel.

Taotlusvoor

Taotlusvoor on avatud 11.09.2023 – 17.11.2023 kell 17.00.

E-toetuse keskkond


Sihtgrupp:

Meetme sihtpiirkonna kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil on tuuleparkide kavandamiseks sobilikud alad.
KOVid võivad esitada ühistaotluse, milles üks KOV on taotleja ja teised partnerid.
 


Eesmärk:

Energiakriisist tulenevalt on vajalik taastuvenergia tootmist arendada võimalikult kiiresti, et ühest küljest vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest ja teisest küljest kiirendada majanduse dekarboniseerimist. Vabariigi Valitsus on võtnud eesmärgiks saavutada 100%-line taastuvelektri eesmärk aastaks 2030 ja selle jaoks on Eesti elektri-süsteemis täiendavalt vaja asendada ~7 TWh fossiilkütustel põhinevat elektrit taastuvenergia allikatega.

Peamised takistused taastuvenergiasse ja sellega seotud taristusse investeerimisel on pikad ja keerulised haldusmenetlused ja puudulikud teadmised roheinvesteeringutest kohalikes omavalitsustes ja ettevõtetes.

Strateegiline eesmärk on oluliselt kiirendada tuuleparkide rajamist, nii et aastaks 2030 oleks võimalik 100% kogu Eesti elektri tarbimisest toota taastuvatest energiaallikatest. Seetõttu toetatakse käesolevast meetmest just tuuleenergeetika arendamisega seotud tegevusi. Selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid tuuleenergeetika planeerimisel teha kiiremaid ja sisulisemaid otsuseid, on vaja tagada neile rahalised vahendid pädevate spetsialistide palkamiseks või teenuse sisse ostmiseks.
 


Meetme sihtpiirkond: 


Harju maakond - Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Lääne-Harju vald, Raasiku vald, Rae vald, Saku vald, Saue vald
Hiiu maakond – Hiiumaa vald
Ida-Viru maakond - Alutaguse vald, Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Toila vald
Jõgeva maakond - Jõgeva vald, Mustvee vald, Põltsamaa vald
Järva maakond - Järva vald, Paide linn, Türi vald
Lääne maakond - Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald
Lääne-Viru maakond - Haljala vald, Kadrina vald, Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald, Väike-Maarja vald
Pärnu maakond - Häädemeeste vald, Lääneranna vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Saarde vald, Tori vald
Rapla maakond - Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Rapla vald
Tartu maakond – Elva vald
Valga maakond – Otepää vald, Tõrva vald, Valga vald
Viljandi maakond – Mulgi vald, Põhja-Sakala vald, Viljandi vald
Saare maakond – Saaremaa vald 


Kogueelarve:

Toetusskeemi eelarve on 4 000 000 eurot.

11.09.2023-17.11.2023 taotlusvooru eelarve on 4 000 000 eurot.
Kui voorust jääb vahendeid üle, järgneb jooksev taotlemine kuni meetme eelarve täitumiseni.

Toetuse määr on 100% projekti toetatavate tegevuste kuludest, omafinantseeringut ei ole vaja.

Taotletav toetus on maksimaalselt 200 000 eurot ühe KOVi kohta. Minimaalne toetus on 5000 eurot projekti kohta.
 

Taotlemine ja otsustamine:


Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 01.05.2023 – 31.12.2025.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab SIIT

Taotluse esitamise ajal peab tuuleenergeetikat kavandav planeering olema algatatud või 
kehtestatud. Planeering peab olema algatatud, kui küsitakse toetust planeeringuga seotud
tegevusteks. Planeering peab olema kehtestatud, kui küsitakse toetust projekteerimistingimuste,
ehitus- või kasutusloaga seotud tegevuste tegemiseks.

Taotlemisel on vajalik esitada:

 • kohaliku omavalitsuse volikogu otsus või kohaliku omavalitsuse korraldus tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu algatamise või kehtestamise kohta;
   
 • informatsioon selle kohta, millise tuuleenergeetikat kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste, ehitus- või kasutusloa koostamise ja menetlemise jaoks toetust taotletakse, sealhulgas kirjeldus, mis menetlemise etapis ollakse ja menetlemise eeldatav ajakava kuni planeeringu kehtestamiseni või projekteerimistingimuste, ehitus- või kasutusloa andmiseni ning hinnang selle kohta, kui palju toetus võimaldab koostamist ja menetlemist kiirendada ja kvaliteetsemaks muuta;
   
 • planeeritava tuulepargi eeldatav võimsus;
   
 • spetsialisti palkamise puhul tööülesannete kirjeldus, kavandatav töökoormus toetatavas projektis, planeeritav tööjõukulu, projekti heaks töötamise periood ja andmed selle kohta, et otsus töökoha loomiseks on tehtud või kavandatav töökoht on asutuse struktuuris olemas;
   
 • sisseostetava teenuse puhul teenuse lähteülesanne ja selle alusel koostatud hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised või riigihanke alusdokumendid; kui teenusena ostetakse sisse spetsialisti töö, siis lisaks tema tööülesannete kirjeldus, kavandatav töökoormus toetatavas projektis ja projekti heaks töötamise periood;
   
 • projekti eelarve kulude lõikes, sealhulgas koos partneriga ellu viidava projekti puhul eelarve iga kohaliku omavalitsuse lõikes;

Kui projekti viiakse ellu koos partneriga, peab taotlus sisaldama partneri seadusliku esindaja kinnitust projektis osalemise kohta.

RTK kontrollib taotluse ja taotleja vastavust määruses sätestatud nõuetele. 
Taotluste hindamist ei toimu, vastavaks tunnistatud taotlus saab rahuldamisotsuse, kuni meetme eelarvevahendite ammendumiseni.
 

Toetatavad tegevused:

Toetust antakse projektile, mille tegevustega panustatakse §-s 2 nimetatud eesmärgi ja sihi saavutamisse ning mille raames palgatakse spetsialist või ostetakse sisse teenus tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste või ehitus- või kasutusloa kvaliteetsemaks koostamiseks ja kiiremaks menetlemiseks, sealhulgas selleks vajalike järgmiste ülesannete täitmiseks:

 • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, keskkonnamõju strateegilise hinnangu või keskkonnamõju hinnangu koostamise korraldamise juhtimine, sealhulgas sisuline protsessi juhtimine, sisuküsimustes tõhusam kaasarääkimine, avalikkuse efektiivsem kaasamine või menetluse hoogustamine;
 • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, keskkonnamõju strateegilise hinnangu või keskkonnamõju hinnangu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamise ja menetlemisega seotud juriidiliste küsimuste lahendamine, sealhulgas dokumentide õigusaktidele vastavuse tagamine, lahenduse ja mõjude hindamise koostamisel kohtupraktikaga arvestamine, vaiete ja kohtuvaidluste lahendamine, menetluse korrektsuse tagamine või riigihangete korraldamine;
 • tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamisel ning menetlemisel läbimõeldud ja õigeaegse avalikkuse kaasamise ning kommunikatsiooni korraldamine, sealhulgas muukeelse elanikkonna kaasamise ja kommunikatsiooni korraldamine ning seeläbi avalikkuse vähesest informeeritusest tuleneva vastuseisu vähendamine;
 • nende spetsiifiliste teadmistega konsultantide või ekspertide kaasamine, kes saavad nõustada vajaduspõhiselt, et saavutada parim tuuleenergeetika ruumilahendus, sealhulgas oluliste negatiivsete mõjude leevendamine teadmispõhiselt ja seeläbi konfliktide vähendamine;
 • muud tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu, projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa koostamiseks ja menetlemiseks vajalikud tegevused.

Meretuuleparkide puhul toetatakse ainult vastava kohaliku omavalitsuse territooriumil asuva tuulepargiga seotud ehitiste planeerimist, projekteerimist ning ehitus- ja kasutuslubade menetlemist.


Abikõlblikud kulud:

 • Personalikulud (tööleping, töövõtu- või käsundusleping)
   Lisaks 15% personalikulust kaudse kuluna
   
 • Sisseostetud teenused (näiteks juriidilise või muu konsultatsiooni, analüüsi, uuringu,  ekspertiisi, riigihanke läbiviimise või muu projekti elluviimiseks vajaliku teenuse kulud)

Abikõlbmatud on järgmised kulud:

 • käibemaks;
 • personalikulud, mis on seotud senise ametijuhendi- või töölepingujärgsete ülesannete täitmisega ja mis ei ole projektiga lisanduvast tööst eristatavad;
 • kulud, mida rahastatakse muudest Euroopa Liidu või riigieelarvelistest vahenditest.

Toetus makstakse välja taotluses planeeritud ning rahuldamisotsuses määratud tingimuste täitmisel. 
Toetusest 40% makstakse välja ettemaksena ning vähemalt 20% peab jääma lõppmakseks pärast lõpparuande esitamist.

Määrus kehtestatakse „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused avaneb uues vahekaardis“ alusel. Meedet rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastust Eesti taaste- ja vastupidavuskava (edaspidi taastekava) „REPowerEU“ peatüki alusel. Taastekava peatüki „REPowerEU“ eesmärk on kiiresti vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest ja kiirendada üleminekut puhtale energiale ja ühendada jõud, et saavutada vastupidavam energiasüsteem ja tõeline energialiit.

Määrus Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel. avaneb uues vahekaardis

avaneb uues vahekaardis

Määruse seletuskiri  Seletuskiri 

Infopäevad:

Infopäev toimus 21.09.2023  virtuaalselt MS Teamsi avaneb uues vahekaardisvahendusel. 

Infopäeva salvestuse leiab Youtube avaneb uues vahekaardis´ist
avaneb uues vahekaar

Infopäeva slaidid leiab siit
 


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisinfo 

Meetme sihtpiirkonna kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil on tuuleparkide kavandamiseks sobilikud alad.

KOVid võivad esitada ühistaotluse, milles üks KOV on taotleja ja teised partnerid.


Taotlusvoor


Taotlusvoor on avatud 11.09.2023 – 17.11.2023 kell 17.00.

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Välistoetuste terminite sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

RTK talitus: regionaalareng ja riigivalitsemine

RTK toetab struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 08.09.2023