Meede: Kohaliku omaalgatuse programm

Taotlusvoor on avatud 1. märts kuni 3. aprill kuni kell 16.30

Taotlusvoor: SULETUD

Valdkond: Regionaalareng


Sihtgrupp

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

  • Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi;
  • koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
  • küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Eesmärk

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Tingimused:

27. märtsil 2021 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määrus nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm“. 

Toetatavad tegevused:

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma meetmesse „Kogukonna areng“,  esitatud projekti kohta on 2500 eurot ning meetmesse „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“,  esitatud projekti kohta 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood kestab 12 kuud taotluse esitamise tähtpäevast alates.

2022- 2023 vooru aruandevormi leiab siit

2020 sügisvooru aruandevormid leiab siit

2020 kevadvooru aruandevormid leiab siit

2019 sügisvooru aruandevormi leiab siit

Hindamine:

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab vastavalt programmi määruse § 16 lg 1 MARO moodustatud viieliikmeline hindamiskomisjon.

Taotlusi hinnatakse hindamiskomisjonis järgmiste kriteeriumide ja neile kohalduvate osakaalude alusel:

  1. projekti tegevuste eesmärgi vastavus programmi eesmärgile ja mõju kogukonna elujõulisuse tugevnemisele (osakaal 30 protsenti);
  2. projekti vajalikkus kogukonna jaoks ja kogukonnaliikmete kaasatus projekti elluviimisesse (osakaal 20 protsenti);
  3. projekti tegevuste põhjendatus, tegevuste vajalikkus kavandatud tulemuste saavutamiseks ja projekti tulemuste jätkusuutlikkus (osakaal 25 protsenti);
  4. projekti eelarve põhjendatus ja kuluefektiivsus (osakaal 25 protsenti).

Hindamiskriteeriume hinnatakse skaalal 0–4, millest kõrgeim hinne on 4 ja madalaim 0.

Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne on vähemalt 2,5.

Hinnang taotlusele loetakse negatiivseks ja taotlus ei kuulu rahuldamisele, kui selle hindamisel antud kaalutud keskmine koondhinne jääb alla 2,5

Hindamismetoodika


Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

Elu- ja ettevõtluskeskkond

RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse leht, kust leiad projektikoordinaatorite kontaktandmed ning loetelu valdkonnaga seotud meetmetest. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 05.04.2023