Meede: Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022

Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Taotlusvoor SULETUD

28. märts 202228. juuni 2022 kell 16.00 
 

Sihtgrupp: 

KOV üksused, KOV-st sõltuvad üksused, KOV üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus 


 

Energiatõhususe tööd:


Taotlusvooru eelarve

22 878 392,40 €


Eesmärk

Avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.


Tulemused

Energiatõhususe parandamise või taastuvenergia kasutusele võtmise kaudu on vähenenud avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulud.

Infopäev

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine infopäev toimus virtuaalses Zoom keskkonnas 06. detsembril 2022.

Infopäeva ettekanne: Toetuse kasutamine
Infopäeva ettekanne: RTK soovitused hankimisel
Infopäeva salvestus on järelvaadatav SIIN

Toetuse kasutamise tingimusi tutvustav infopäev 5. aprillil 2022.

Tingimused:

Varasemalt on olnud avatud kaks taotlusvooru, I voor energiatõhususe töödeks oli avatud 20. märtsist 2020-17. juunini 2020, II voor energiatõhususe töödeks oli avatud 21. detsembrist 2020-5. aprillini 2021 ja voor liginullenergiahoonete ehitamiseks 21. detsembrist 2020-5. maini 2021. Nende voorude kohta leiad täpsemat infot siit.

2022-2025 perioodi I taotlusvooru  energiatõhususe tööde toetamise tingimused on välja toodud riigihalduse ministri määruses nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjas.

Toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 1 40–70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

2022-2025 perioodi I taotlusvooru energiatõhususe töödega seotud abimaterjalid:

Toetatavad tegevused:

Energiatõhususe tööd ehk väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (ehk hoonesse) tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad ning energiasäästu suurendavad ja taastuvenergia kasutust edendavad rekonstrueerimistööd.

Nõuded rekonstrueeritavale hoonele:

  • hoone ja hoonealune kinnistu omanik on KOVi üksus, KOVi üksusest sõltuv üksus, või KOVi üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus (või on tema kasuks seatud);
  • hoone on tervikuna või osaliselt kasutuses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse osutamiseks;
  • hoonet kasutatakse pärast energiatõhususe töid vähemalt viie aasta jooksul kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatavate teenuste osutamiseks või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus.

Hindamine:

Olemasolevas hoones energiatõhususe töödeks esitatud taotlusi hinnatakse viies territoriaalses grupis kooskõlas vastava meetme määruse §-s 13 sätestatuga ning vastavalt meetme määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele (I ja II taotlusvoor) ja vastavalt meetme määruse lisas 1 toodud hindamiskriteeriumitele (2022-2025 perioodi I taotlusvoor).

2022-2025 perioodi I taotlusvoor

Meetme “Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine” 2022-2025 perioodi I taotlusvoor on avatud perioodil 28. märts 2022. a–28. juuni 2022. a ning toetust saab taotleda väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavateks ning energiasäästu suurendavateks ja taastuvenergia kasutust edendavateks rekonstrueerimistöödeks.

Taotluste hindamine toimub kooskõlas meetme määruse §-s 13 ning vastavalt määruse lisas 1 toodud hindamiskriteeriumitele.

Toetatud projektid

Toetust saanud projektide nimekiri avaneb siit


Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 18.01.2023