Meede: KOVi hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine

Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Taotlusvoor: suletud


Sihtgrupp:

Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.


Eesmärk:

Avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, taastuvenergia kasutuse edendamine ning avaliku sektori suure energiakuluga hoonete vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.


Tulemused:

Energiatõhususe parandamise või taastuvenergia kasutusele võtmise ning liginullenergiahoonete ehitamise kaudu on vähenenud avaliku sektori hoonete ülalpidamiskulud.


Kogueelarve:

9 436 743,59 

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ ja määruse seletuskirjas.

Toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse elanike arvust ning on vastavalt määruse lisale 1 40–70% projekti abikõlblikest kuludest. 

Toetatavad tegevused (II taotlusvoor):

1. Energiatõhususe tööd ehk väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse  tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad ning energiasäästu suurendavad ja taastuvenergia kasutust edendavad rekonstrueerimistööd

2. Liginullenergiahoonete ehitamine ehk kohaliku omavalitsuse üksusele või selle konsolideerimisgruppi kuuluvale üksusele kuuluvate suure energiakuluga köetavate hoonete osakaalu vähendamine ja asendamine sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses uute väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusüksuse liginullenergiahoonete taristuga 

Energiatõhususe tööde raames rekonstrueeritavale hoonele esitatavad nõuded:

  • hoone omanik on kohaliku omavalitsuse üksus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv üksus
  • hoone on tervikuna või osaliselt kasutuses avaliku sektori poolt osutatavate teenuste osutamiseks, millest vähemalt osa on kasutuses sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi üldhooldusteenus) osutamiseks; seejuures mõistetakse avaliku sektori poolt osutatavate teenuste all eelkõige teenuseid, mida kohaliku omavalitsuse üksus osutab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel, või teenust, mida osutab muu avaliku sektori asutus või avaliku sektori kontrolli all olev ühing
  • hoonet kasutatakse pärast energiatõhususe töid üldhooldusteenuse või muude avaliku sektori pakutavate teenuste osutamiseks vähemalt toetuse taotluses tooduga samas mahus

Energiatõhususe tööde tegemiseks toetuse taotlemise aluseks on rekonstrueeritavale hoonele määruses toodud erisusi arvestades koostatud energiaudit. Energiaauditi kulu ei ole projektist abikõlblik.

Liginullenergiahoonete ehitamise raames kohaliku omavalitsuse hallatavate hoonete hulgast välja arvatavad hooned või nende osad

  • ei oma kõrgemat energiamärgise klassi kui klass E;
  • on kasutuses ja olnud viimasel kolmel aastal kasutuses ja köetavad;
  • köetava pinna ruutmeetrite arv ehitusregistri andmetel 2018. aasta 1.jaanuari seisuga ei ole väiksem kui määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse raames rajatava uue teenusüksuse köetava pinna ruutmeetrite arv;
  • on omandatud mitte hiljem kui 2018. aasta 1. juuni.

Liginullenergiahoonete ehitamiseks toetuse taotlemise aluseks on 2018. aasta 1. juunil või hiljem välja antud majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 “Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” sätestatud nõuetele vastav kohalike omavalitsuste hoonete hulgast välja arvatava hoone energiamärgis. Energiamärgise andmise kulu ja hoone võõrandamisega kaasnevad kulud ei ole projektist abikõlblikud.

I taotlusvoor:

I taotlusvoor oli avatud 15. juuli kuni 16. oktoober 2018. a ning toetust sai taotleda väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (edaspidi hoone) tarnitud energiakasutust, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu suurendavaid ja taastuvenergia kasutust edendavateks rekonstrueerimistöödeks. 

Taotluste hindamine toimus kooskõlas meetme määruse §-iga 13 ning vastavalt määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele. Rahastust on saanud 12 projekti kogusummas 2 077 964,81 eurot. 

Hindamine:

Energiatõhususe töödeks esitatud taotlusi hinnatakse viies territoriaalses grupis kooskõlas meetme määruse § 13 lõikega 1 ning vastavalt määruse lisas 2 toodud hindamiskriteeriumitele. 
Liginullenergiahoonete ehitamiseks esitatud taotlusi hinnatakse kooskõlas meetme määruse § 13 lõigetega 2 ja 3 ning vastavalt määruse lisas 4 toodud hindamiskriteeriumitele.


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest annab RTK teada oma kodulehel. II taotlusvoor oli avatud 16. oktoober 2018. a kuni 30. aprill 2019. a.

Määrus

E-toetus

Viimati uuendatud 11.11.2022