Meede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

Taotlusvoor: SULETUD


Sihtgrupp:

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeedet rakendatakse kõigis Eesti maakondades. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Toetuse andmisel lähtutakse riigieelarve seaduse § 20 lõike 4 kohaselt kinnitatud regionaalvaldkonna programmist.


Tulemused:

Toetuse andmise oodatav tulemus koosmõjus teiste regionaaltoetustega on kõigi maakondade sisemajanduse koguprodukti kasv ja keskmiste reaalsissetulekute kasv. 

Väljundnäitajad on regionaalpoliitika programmi järgmised mõõdikud:

  1. kasu saanud ettevõtete arv;
  2. toetuse abil loodud töökohtade arv, sealhulgas maakonna keskmisest palgast kõrgema palgaga töökohad;
  3. elukeskkonda arendavate projektide toetuse maht.

Kogueelarve:

7,12 miljonit

Tingimused:

Tingimused on välja toodud määruses „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ ja määruse seletuskirjas.

Tingimusega seotud failid

Toetatavad tegevused:

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (edaspidi MATA) toetatakse määruse § 12 lõikes 1 nimetatud taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevate projektide elluviimist.

Taotlemisõigusega projektide nimekirja ettepanekute esitamine

Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks (edaspidi ettepanek) esitab Maakondlik arendusorganisatsioon (edaspidi MARO) projektide kohta, millega panustatakse regionaalvaldkonna programmi mõõdikute sihttasemete saavutamisse ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse ning mis ei ole vastuolus riigi valdkondlike arengudokumentidega, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju, Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju, ja mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole määratud muud kindlat rahastamise allikat.

MAROd esitavad RTKle ettepanekud 2023. aastal ühes taotlusvoorus:

  • 15. detsember 2022 – 15. veebruar 2023 (taotlemisõigusega projektide nimekiri kinnitatakse hiljemalt 13. aprillil)

Ettepanekud esitatakse: tiina.loorand@rtk.ee

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul 50 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on kuni 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Kindlasummaliselt hüvitatava toetuse maksimaalne määr on kuni 75 protsenti projekti eelarve aluseks olevast hinnakalkulatsioonist. Kui toetust antakse riigiabina, järgitakse riigiabina käsitatavate tegevuste osas lisaks §-s 11 sätestatut.

Hindamine:

Rakendusüksus moodustab hindamiskomisjoni, mille ülesandeks on ettepanekute hindamine ja taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamine.
Hindamiskomisjon hindab ettepanekutes esitatud projektide vastavust järgmistele kriteeriumidele: 

  1. projektiga panustamine regionaalpoliitika programmi mõõdikute sihttasemete saavutamisse;
  2. projekti panus maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse; 
  3. kas projekti mõju on vähemalt maakondliku ulatusega, Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju ulatusega; 
  4. projekti asjakohasus ja kulutõhusus punktides 1 ja 2 nimetatud eesmärkide ning projektis kavandatavate väljundite ja tulemuste saavutamise seisukohast; 
  5. projekti tulemuste jätkusuutlikkus.

Hindamiskomisjoni koosolekul osaleb MARO esindaja, kelle ülesandeks on põhjendada esitatud projektide valikut ning selgitada projektide valiku protseduuri.

Hindamiskomisjon koostab oma koosoleku tulemusena taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Rakendusüksus kinnitab taotlemisõigusega projektide nimekirja ja teeb selle MAROle kirjalikult teatavaks, avalikustades nimekirja ka omal veebilehel 40 tööpäeva jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtpäeva.

Hindamiskomisjoni koosseis:


Priidu Ristkok (Rahandusministeerium) – komisjoni esimees
Kaire Luht (Rahandusministeerium) – asendusliige
Imbi Uusjärv (Riigi Tugiteenuste Keskus) – liige
Tiina Sams (Riigi Tugiteenuste Keskus-) – asendusliige
Monica Hankov (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) – liige  
Riin Roosalu (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) –asendusliige
Kaupo Sempelson (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) – liige
Kaarel Lehtsalu (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium)- asendusliige
Piret Arusaar (ekspert) - liige 
Mait Palts (ekspert) – liige
Ülari Alamets (ekspert) – asendusliige
Aivo Vaske (Rahandusministeerium) – liige
Natalja Zinovjeva (Rahandusministeerium) – asendusliige
 

Taotlemine:

Toetust saab taotleda taotlemisõigusega projektide nimekirjas olevatele projektidele. 

Taotlus esitatakse e-toetuse kaudu kuue kuu jooksul taotlemisõigusega projektide nimekirja MAROle teatavaks tegemisest arvates.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Viimati uuendatud 05.04.2023