Meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor oli avatud 16.03-05.05.2022 kl 17


Sihtgrupp:

haridusasutused, õpilased ja õpetajad


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel kaasajastatakse kutseõppeasutuste õpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega.


Taotlusvooru eelarve:

840 000 eurot

  • Minimaalne toetuse summa on 5000 eurot ja maksimaalne toetuse summa puudub;
  • Projektile antakse toetust kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest;
  • Toetust antakse tegelike kulude alusel toetatava tegevuse tervikuna riigihankena sisse ostmisel.

Projekti abikõlblikkuse periood ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev ja peab lõppema hiljemalt 30.08.2023. Projekti abikõlblik periood peab olema vähemalt 6 kuud.

Infopäev

Taotlusvooru infotund toimus 28. märtsil.
Infopäeva ettekanded

Mis on simulaator?

Simulaator on terviklik õppe-eesmärgiline tarkvaralahendus, spetsiaalne seade või riist- ja tarkvara komplekt, mille abil saab õpilane õppida, treenida ja katsetada reaalelulisi situatsioone simuleeritud töökeskkonnas.

Toetatavad tegevused

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus). Projekti rahastuse korral peab toetuse saaja simulaatori hankimisel järgima riigihangete seadust ja kutseõppeasutuse hankekorda ning läbima hangete eelnõustamise Riigi Tugiteenuste Keskuses. Seega kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel toetatava tegevuse tervikuna riigihankena sisse ostmisel. Taotluse esitamisel lisatakse tõendid, et kulu on eelarvestatud säästlikult, otstarbekalt ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

I voorust rahastatud projektid

II voorust rahastatud projektid

Taotlemine:

Taotlejaks võib olla riigi- või munitsipaalomandis kutseõppeasutus. Taotleja võib ühte taotlusvooru esitada ühe taotluse. Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud.

Taotlusi saab esitada taotlusvooru „1.3.1 ATV2 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – simulaatorid" 16.03.2022–05.05.2022 e-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtpäev on 05.05.2022 kl 17.

Viimati uuendatud 09.05.2022