Meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid

Toetust antakse riigi- ja munitsipaalomandis olevatele kutseõppeasutustele õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuks (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus).

Taotlusvoor oli avatud 07.07-31.08.2023 kl 23.59

või kuni taotlusvooru eelarve ammendumiseni.


Sihtgrupp:

haridusasutused, õpilased ja õpetajad 


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel kaasajastatakse kutseõppeasutuste õpet töökeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega.


Taotlusvooru eelarve:

1 496 831 eurot. 

Minimaalne toetuse suurus on 50 000 eurot ja maksimaalne toetuse summa on 100 000 eurot.

Projektile antakse toetust kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti abikõlblikkuse periood ei saa olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev ja peab lõppema hiljemalt 31.12.2023. Projektiga seotud kulud peavad toetuse saaja poolt olema tasutud hiljemalt 31.12.2023.

Toetus makstakse toetuse saajale välja ühe kindlasummalise maksena eelarve alusel ja pärast projekti planeeritud simulaatorite soetamist/kättesaamist ning selle tõendamist. Planeeritud soetuste ja tegevuste muutmine projekti elluviimise käigus võimalik ei ole.
 

Infotund

Uue taotlusvooru virtuaalne infotund toimub 26.07.2023 kell 11.00-12.00. Infotunniga on võimalik liituda SIIN. Eelnev registreerimine ei ole vajalik.

Märtsikuus toimunud infopäeva ettekanded avaneb uues vahekaardis.

Mis on simulaator?

Simulaator on terviklik õppe-eesmärgiline tarkvaralahendus, spetsiaalne seade või riist- ja tarkvara komplekt, mille abil saab õpilane õppida, treenida ja katsetada reaalelulisi situatsioone simuleeritud töökeskkonnas.

Toetatavad tegevused

Õppekava täitmiseks vajalike simulaatorite soetamine ja kasutuselevõtt (sh paigaldus, õpetajate/kasutajate koolitus). Projekti rahastuse korral peab toetuse saaja simulaatori hankimisel järgima riigihangete seadust ja kutseõppeasutuse hankekorda. Taotluse esitamisel lisatakse tõendid, et kulu on eelarvestatud säästlikult, otstarbekalt ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

I voorust rahastatud projektid

II voorust rahastatud projektid avaneb uues vahekaardis

2023 vooru rahastatud projektid

Taotlemine:

Taotlejaks võib olla riigi- või munitsipaalomandis kutseõppeasutus. Taotleja võib taotlusvooru esitada kuni 3 taotlust. Partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ei ole lubatud.


Taotlusi saab esitada taotlusvooru „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – simulaatorid" 07.07-31.08.2023  e-toetuste keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtpäev on 31.08.2023 kl 23.59.
 

Viimati uuendatud 20.09.2023