Meede: Noored Setomaale

Toetamaks noorte maapiirkonda elama jäämist, valmis toetusskeem „Noored Setomaale”, mille eesmärk on tagada 21-40aastastele Setomaal elavatele inimestele ja nende peredele paremad elutingimused ning kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus.

Taotlusvoor: suletud

Taotlemine toimub läbi Setomaa Vallavalitsuse. 

2022. aasta taotlusvoor oli avatud 21.03 kuni 28.04.2022


Sihtgrupp:

21–40aastased Setomaal elavad noored ja nende pered


Eesmärk:

 • Tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist;
 • Pidurdada noorte lahkumist Setomaalt;
 • Kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus;
 • Aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele

Toetatakse projekte:

Toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused


Kogueelarve:

Programmi riigipoolne panus 2019. a. taotlusvooru on 30 000 eurot.

Tingimused:

Taotleja peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele:

 • taotleja on füüsiline isik
 • taotleja on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga 21–40 aastane
 • taotleja on Setomaal asuva eluruumi, millele toetust taotletakse, omanik
 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise tähtpäeva seisuga on Setomaa vald.
 • tal ei tohi olla maksuvõlga, välja arvatud kui see on ajatatud

 • Maksimaalse toetuse määrab kohalik omavalitsus, riigi rahaline panus ühe taotleja kohta ei või ületada 10 000 eurot
 • Toetusskeemi sihtpiirkond on Setomaa vald
 • Taotleja omafinantseering peab olema rahaline, omafinantseeringu hulka arvatakse vaid dokumentaalselt tõendatud abikõlblikud kulud
 • Ülejäänud detailid on toodud:

Toetatavad tegevused:

Toetatakse toetusskeemi nõuetele vastavate eluruumide ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada eluruumides paremad elutingimused, sh. eluruumi üldehitustööd, elektritööd, hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd). Eramute puhul toetatakse ka hooneväliste tehnovõrkudega seotud töid.

Abikõlblikud kulud:

 • ehitusmaterjalide ost ja transport
 • eluruumi paigaldatavate seadmete ost ja transport
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent
 • tööjõukulud
 • riigilõivud
 • projekteerimiskulud
 • omanikujärelevalve kulud
 • veekvaliteedi analüüsi kulud

Mitteabikõlblikud kulud:

 • korteri, maja või kinnistu ostu kulud
 • korteri, maja või kinnistu kasutamisega seotud kulud
 • uue elamu ehitamine ja sellega kaasnevad kulud
 • ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete ostmine
 • ehitustööde tegemiseks vajalike tööriistade ja muude abivahendite ostmine
 • puurkaevude ehitamise kulud
 • mitterahalised kulud

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab rahastamisotsuse teinud kohaliku omavalitsuse üksusele aruande toetuse kasutamise kohta.

Aruandluseks vajalikud dokumendid:

Hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse üksuse moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon, mille koosseis avalikustatakse valla veebilehel kahe nädala jooksul taotlusvooru väljakuulutamisest arvates. Taotlusi võib hinnata ka komisjon, mis on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks.

Komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamisjuhend alusel, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • kavandatava projekti vajalikkus ja olulisus
 • projekti eelarves toodud tegevuste ja kulude põhjendatus
 • kohaliku omavalitsuse üksuse eelistatud piirkonda kuulumine, kui kohaliku omavalitsuse üksus on eelistatud piirkonna määranud

Taotlemine:

Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates toodud tähtpäevaks eluruumi asukohajärgsele KOVile.

KOVis võetakse taotlusi vastu taotlusvooru väljakuulutamise teates määratud tähtpäevani. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastab KOV läbivaatamata.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

 • Taotlusele tuleb lisada eelarves toodud tegevuste kohta vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust tööde või tegevuste teostajalt. Juhul kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ning hinnakalkulatsioonid.
 • Motivatsioonikiri peab sisaldama taotleja järmise 5 aasta plaane seoses Setomaaga.

Kontakt:

Valdkond: Regionaalareng

Birgit Diedrichsen

Viimati uuendatud 29.04.2022