Meede: Setomaa programm

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusi saab RTK-le esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele

Valdkond: Regionaalareng

Taotlemiskeskkond: E-toetus

E-toetuse juhendid

Sihtgrupp

Setomaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.


Eesmärk

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.


Toetatakse projekte:

Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Taotlusvoorud avatakse maakondade kaupa pärast vastava maakonna tegevuskava kinnitamist. 


Kogueelarve:

240 000 €

Tingimused:

Alates 2020. aastast kehtiv programmi määrus.

2020 aasta:

2019 aasta:

Üldised tingimused:

 • Maksimaalne toetussumma on 32 000 eurot, tegevustoetusel ning ettevõtlusnõustamise tugiteenusel kuni 20 000 eurot. Minimaalne toetussumma on 3200 eurot.
 • toetuse määr on kuni 85% abikõlblikest kuludest. Välisabiprojekti kaasfinantseeringu toetuse ning ettevõtlusnõustamise tugiteenuse projektidel võib toetuse määr olla kuni 100% abikõlblikest kuludest. 
 • Kui taotleja on SA või MTÜ, peavad projektis kavandatavad tegevused peavad kuuluma taotleja põhikirjaliste tegevuste hulka;
 • projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10 % projekti abikõlblike kulude kogumahust;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse esitamisest RTK-le või taotluses määratletud hilisemast tähtajast.
 • abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või peab tal olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks alates projekti lõppkuupäevaks; 
 • kui toetuse taotleja on investeeringu objekti kasutaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul;
 • investeeringu objekti omanik peab säilitama objekti sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 5 aastaks alates projekti lõppemise päevast;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust;
 • abikõlblik kulu ei või ületada Setomaa programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabi leping või tehtud toetuse eraldamise otsus;
 • hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile

Toetatavad tegevused:

 • Noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Setomaa programmi sihtpiirkonnas tegutsevate ettevõtetega.

 • Ettevõtluskeskkonna edendamine ning kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine.

 • Setomaa mainekujunduslik turundus ning sidumine piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega.

 • Setomaale elama asumise kampaaniate läbiviimine ja maale elama asumise kampaaniate tegevustes osalemine.

 • Investeeringud programmi piirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides hoonetesse ja rajatistesse.

 • Sihtotstarbeline tegevustoetust kuni 12 kalendrikuuks Setomaa arengu jaoks olulistes valdkondades tegutsevatele mittetulundusühendustele, kelle põhikirjaline eesmärk on ülesetomaaliselt olulise valdkonna arendamine.

 • Programmdokumendis sätestatud juhtudel välisabi, sh struktuuritoetuse projektide kaasfinantseeringu katmine

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;
 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;
 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • trahvid, kohtukulud, viivised;
 • erisoodustusmaks;
 • esinduskulud;
 • kingitused;
 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • mitterahaline oma- ja kaasfinantseering;
 • muud toetatavate tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;
 • tegevused, mis ei toeta Setomaa programmis sätestatud eesmärki;
 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (näiteks valla volikogu ja vallavalitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, põhikooli ja gümnaasiumi hooned);
 • kinnisasja ost.

Hindamine:

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab SA Võrumaa Arenduskeskus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks. Eeltaotlusi hindab programminõukogu ning teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks. Programmi tegevuskava kinnitab riigihalduse minister.

Aruandlus:

Aruanded esitatakse E-toetuse keskkonnas.

Taotlemine:

Setomaa programmi 2022. aasta eeltaotluste taotlusvoor oli avatud alates 13.10.2021 kuni 22.11.2021. Täpsem info, sh. taotlusvorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel.

Riigi Tugiteenuste Keskusele saab taotlusi esitada ainult eeltaotlusvooru tulemusena programmi tegevuskavas kinnitatud projektidele e-toetuse keskkonna kaudu. Taotlused palume kindlasti esitada hiljemalt tegevuskavas määratud tähtajaks.

​​

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

Taotlemiskeskkond: E-toetus

Antud meedet rakendab:

Valdkond: Regionaalareng

Viimati uuendatud 21.11.2022