Meede: Setomaa programm

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Taotlusvoor: suletud

Taotlusi saab RTK-le esitada ainult tegevuskavas kinnitatud projektidele

Valdkond: Regionaalareng

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Sihtgrupp

Setomaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsused.


Eesmärk

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. 2016.-2019. aastal koordineeris programmi Maaeluministeerium, alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.


Toetatakse projekte:

Toetame projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad maakonna tegevuskavas ning mis panustavad meetme määruses toodud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse. Taotlusvoorud avatakse maakondade kaupa pärast vastava maakonna tegevuskava kinnitamist. 


Kogueelarve:

Programm on hetkel suletud

Tingimused:

Alates 2020. aastast kehtiv programmi määrus.

2020 aasta:

2019 aasta:

Üldised tingimused:

 • Projektis kavandatavad tegevused peavad kuuluma SA-de ja MTÜ-de põhikirjaliste tegevuste hulka;
 • projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10 % projekti abikõlblike kulude kogumahust;
 • ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, või üks omanikest või valdajatest; 
 • taotleja ei pea olema projekti raames teostatava ehitise projekteerimise, rajamise või renoveerimise korral infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, kui mitut kohaliku omavalitsuse üksust hõlmava ühisprojekti puhul on taotlejaks sihtasutus või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojektide elluviimine ja mille asutajaks on kas maavalitsus, omavalitsus või omavalitsuste üksuste liit;
 • kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul;
 • kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti rekonstrueerimiseks, siis peab:
  • kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise päevast;
  • objekti omanik säilitama infrastruktuuriobjekti sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 5 aastaks alates projekti lõppemise päevast;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust;
 • abikõlblik kulu ei või ületada Setomaa programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust;
 • välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabi leping või tehtud toetuse eraldamise otsus;
 • hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama kehtivale ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile vastavalt ehitusstandardile “EVS 932".
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest või taotluses määratletud hilisemast tähtajast.

Toetatavad tegevused:

 • Noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Setomaa programmi sihtpiirkonnas tegutsevate ettevõtetega.

 • Ettevõtluskeskkonna edendamine ning kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine.

 • Setomaa mainekujunduslik turundus ning sidumine piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega.

 • Setomaale elama asumise kampaaniate läbiviimine ja maale elama asumise kampaaniate tegevustes osalemine.

 • Investeeringud programmi piirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides hoonetesse ja rajatistesse.

 • Sihtotstarbeline tegevustoetust kuni 12 kalendrikuuks Setomaa arengu jaoks olulistes valdkondades tegutsevatele mittetulundusühendustele, kelle põhikirjaline eesmärk on ülesetomaaliselt olulise valdkonna arendamine.

 • Programmdokumendis sätestatud juhtudel välisabi, sh struktuuritoetuse projektide kaasfinantseeringu katmine

Ei toetata järgmisi tegevusi ja kulusid

 • tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi;
 • ühingute või organisatsioonide liikmemaksud;
 • käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • trahvid, kohtukulud, viivised;
 • erisoodustusmaks;
 • esinduskulud;
 • kingitused;
 • auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;
 • mitterahaline oma- ja kaasfinantseering;
 • muud toetatavate tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
 • tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;
 • tegevused, mis ei toeta Setomaa programmis sätestatud eesmärki;
 • investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike teenuste pakkumiseks (näiteks valla volikogu ja vallavalitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, põhikooli ja gümnaasiumi hooned);
 • kinnisasja ost.

Hindamine:

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab SA Võrumaa Arenduskeskus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks. Eeltaotlusi hindab programminõukogu ning teeb ettepaneku eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või tegevuskavast välja jätmiseks. Programmi tegevuskava kinnitab riigihalduse minister.

Aruandlus:

Aruanded esitatakse E-toetuse keskkonnas.

Taotlemine:

Setomaa programmi 2021. aasta eeltaotluste taotlusvoor on avatud alates 02.11.2020. Eeltaotluste Võrumaa Arenduskeskusele esitamise tähtaeg on 01.12.2020. Täpsem info, sh. taotlusvorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel ja lehel setomaa.ee.

Riigi Tugiteenuste Keskusele saab taotlusi esitada ainult eeltaotlusvooru tulemusena programmi tegevuskavas kinnitatud projektidele e-toetuse keskkonna kaudu.

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

Taotlemiskeskkond: E-toetus

Antud meedet rakendab:

Valdkond: Regionaalareng

Viimati uuendatud 14.02.2021