Meede: Taastava õiguse arendamine Eestis

„Teadlikkuse tõstmine, uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks õigussüsteemis“ (väikeprojektide taotlusvoor).

Sihtgrupp:

Eestis registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.​


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. 


Tulemused:

Toetuse andmise väljundnäitajateks on kogu taotlusvooru peale kumulatiivselt kokku:

 1. vähemalt 2 taastava õiguse teemalist teavituskampaaniat; 
 2. vähemalt 3 uut taastava õiguse algatust kriminaaljustiitssüsteemis, koolides või kogukonnas; 
 3. vähemalt 10 koolitajat koolitatud taastava õiguse alal. 

Toetuse andmise tulemusena väheneb 18%-lt 16%-le nende alaealiste osakaal, kes on elu jooksul toime pannud õigusrikkumisi (vastavalt alaealiste hälbiva käitumise uuringu tulemustele, mis viiakse läbi aastal 2023). 


Kogueelarve:

400 000 eurot.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetatavad tegevused:

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm; 
 • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel; 
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm; 
 • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne; 
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine; 
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist. 

Tingimused:

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 24 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 31.03.2023.
 • Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot.
 • Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.
   
 • Toetuse määr: 

  • 100% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; 
  • 90% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on valitsusväline organisatsioon; 
  • 85% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on punktides 1 ja 2 nimetamata isik. 
    
 • Taotlusvooru raames tegevuste toetamiseks antav abi võib olla käsitletav vähese tähtsusega abina.

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: Projekti põhjendatus, sh projekti eesmärgipüstitus ja tegevuste sobivus eesmärkide saavutamiseks; 
 • kriteerium 2: Projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
 • kriteerium 3: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
 • kriteerium 4: kommunikatsioon;
 • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
 • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering;
 • kriteerium 7: riskitegurid.

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

 • Taotlusvoor on avatud 16.09.2020 – 16.11.2020 kell 17.00. 
 • Taotluse jurude lisab taotleja:
  • Projektijuhi CV;
  • taastava õiguse koolitaja CV ja/või taastaval õigusel põhineva lähenemise meetodi looja/rakendaja CV;
  • projekti detailne eelarve (lisa 1);
  • projekti partneri kaasamisel projekti partneri kinnituskirja;
  • volikirja, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 06.05.2021