Meede: Taastava õiguse arendamine Eestis II

„Teadlikkuse tõstmine, uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks õigussüsteemis“

Taotlusvoor: suletud

Taotlusvoor oli avatud 17.01.2022–21.03.2022


Sihtgrupp:

Eestis registreeritud juriidiline isik, sealhulgas valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon.


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sealhulgas vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. Taotlusvooru lisaeesmärk on koostööprojektide kaudu toetada kogukondlike koostöömudelite teket, mille raames rakendatakse juhtumipõhiselt taastava õiguse meetodeid.


Tulemused:

Toetust antakse projektile, mis panustab vähemalt ühte väljundisse, milleks on:

 1. taastava õiguse teemaline teavituskampaania;
 2. uus taastava õiguse algatus kriminaaljustiitssüsteemis, koolis või kogukonnas;
 3. koolitajate koolitamine taastava õiguse alal.

Toetuse andmise tulemusena väheneb 18%-lt 16%-le nende alaealiste osakaal, kes on elu jooksul toime pannud õigusrikkumisi (vastavalt alaealiste hälbiva käitumise uuringu tulemustele, mis viiakse läbi aastal 2023).


Kogueelarve:

408 750 eurot

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 150 000 eurot.

Infopäevad:

Taotlusvooru infopäev toimus 25. jaanuaril 2021. Infopäeva ettekanded leiad siit.
25.01.2022 infopäeva video "Taastava õiguse arendamine Eestis"

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused:

 1. Uute taastaval õigusel põhinevate meetodite katsetamine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 2. Taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sealhulgas lastele ja noortelemõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtus, kriminaalhoolduses ja kinnises asutuses, sealhulgas vanglas;
 3. Teadlikkuse suurendamise tegevused, sealhulgas infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised;
 4. Kogukonda kaasavad tegevused taastavast õigusest teadlikkuse, teadmiste ja oskuste parandamisel;
 5. Koolitustegevused, sealhulgas koolitused, seminarid, töötoad, kogemuste vahetamine ja koolitajate koolitused;
 6. Katseprojektide elluviimine eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, sealhulgas taastav kool, töökoht, linn;
 7. Õppematerjalide, juhendite, juhiste ja muu sellise valmistamine, koostamine, kujundamine ja trükkimine;
 8. Muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Tingimused:

 • Taotlusvoorust rahastatud projektide kestus võib olla maksimaalselt 22 kuud.
 • Programmist rahastatud projektide kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg on 30.04.2024.
 • Taotlusvooru maht kokku on 408 750 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 150 000 eurot.
 • Toetuse/omafinantseeringu määr:
  • 100% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus;
  • 90%/10% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on valitsusväline organisatsioon;
  • 85%/15% abikõlblikest kuludest, kui toetuse saaja on eelmistes punktides nimetamata isik.
 • Taotlusvooru raames tegevuste toetamiseks antav abi võib olla käsitletav vähese tähtsusega abina.

Hindamine:

Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:

 • kriteerium 1: projekti põhjendatus, sh projekti eesmärgipüstitus ja tegevuste sobivus eesmärkide saavutamiseks;
 • kriteerium 2: projekti tegevuskava, sihtrühmaga arvestamine ning osalejate kaasamise meetodid;
 • kriteerium 3: meeskonnaliikmete taust, pädevus ja projektitegevustesse kaasatus ning partnerite kaasatus;
 • kriteerium 4: kommunikatsioon;
 • kriteerium 5: projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus;
 • kriteerium 6: projekti majanduslik tõhusus ja omafinantseering;
 • kriteerium 7: riskitegurid.

Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

Taotlused esitatakse e-toetus keskkonna kaudu. Taotlusvoor on avatud 17.01.2022–21.03.2022 kell 17.00.

Taotluse juurde lisab taotleja:

Taotle: e-toetus

Viimati uuendatud 04.04.2022