Meede: Väikesaarte programm

Rahandusministeeriumi poolt ellu kutsutud väikesaarte programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, et tagada saarte elanikele vajalikud elamistingimused.

Taotlusvoor: suletud

E-toetuse juhendid

Sihtgrupp:

KOVid, riigiasutused, MTÜd, äriühingud.


Eesmärk:

Aidata kaasa väikesaarte kogukondadele esmatähtsate teenuste kättesaadavuse parandamisele ning nende kvaliteedi tõstmisele.


Toetatakse projekte:

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.


Kogueelarve:

- suletud - 

Tingimused:

Programm rakendub väikesaartele, mis on kantud väikesaarte seaduse alusel väikesaarte nimistusse. Programmi piirkonda ei kuulu Hiiumaa, Muhumaa ja Saaremaa. Soovitame tutvuda programmi väikesaarte programmi määrusega ja teavitamise tingimustega (sh logod) logode ja sümboolika lehel

Programmi raames saavad taotlejaks olla:

 • saarelise osaga kohalikud omavalitsusüksused, kelle territooriumi koosseisus on üks või mitu programmi piirkonda kuuluvat väikesaart;
 • saarvallad;
 • mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärki ja kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuuluvad projektis kavandatud tegevused;
 • riigiasutused;
 • äriühingud, kelle tegevus soodustab väikesaarte programmi eesmärkide täitmist.

Üldtingimused:

 • Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvooru avanemise aastale järgneva aasta 31.oktoobriks.
 • Ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema investeeringu objekti omanik või tal peab olema kasutusõigus vähemalt viieks aastaks projekti lõppkuupäevast.
 • Toetuse saaja peab tagama investeeringu objekti kasutuse viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates samaks sihtotstarbeks kooskõlas programmi eesmärgiga ja pakkuma teenust või korraldama teenuse pakkumist projekti sihtgrupile.
 • Investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti lõppedes on hoone või rajatis parandatud kvaliteedis kasutusele võetav.
 • Hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama vähemalt eelprojekti staadiumile.
 • Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.
 • Projektijuhtimisega seotud personali- ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust. 

Vaata lisaks:

Toetatavad tegevused:

Programmi raames toetatakse kulusid, mis tõstavad väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Väikesaarte arengu programmi raames on esmatähtsateks teenusteks:

 • mandri- ja saarevaheliste transpordiühenduste (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel) loomine ja parandamine;
 • hoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamine;
 • esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele;
 • esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavuse loomine ja parandamine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • juurdepääsu loomine ja parandamine alg- ja põhiharidusele;
 • päästevõimekuse tõstmine;
 • sideteenuste loomine ja parandamine;
 • kohaliku omavalitsuse omandis oleva ning avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale mõeldud eluruumide või sotsiaaleluruumide kvaliteedi parandamine või nende ehitamine.

Aruandlus:

Aruandlus toimub läbi E-toetuse keskkonna:

E-toetuse keskkonda

Hindamine:

Taotlusi hindab komisjon hindamismetoodika alusel. 

Hindamiskriteeriumid:

Hindamiskomisjon:

Nimi: Organisatsioon:
Imbi Uusjärv Riigi Tugiteenuste Keskus
Tiina Sams Riigi Tugiteenuste Keskus
Riina Nurmsaar Rahandusministeerium
Liis Juulik Saaremaa Vallavalitsus
Tiina Beldsinsky Harjumaa Omavalitsuste Liit
Heiki Mägi SA Pärnumaa Arenduskeskus
Maris Jõgeva SA Läänemaa
Tarmo Raudsepp Tartumaa Omavalitsuste Liit
Ilmi Aksli SA Hiiumaa Arenduskeskus
Elvis Andersoo Muhu Vallavalitsus
Alar Mik Viimsi Vallavalitsus
Egon Vohu Kihnu Vallavalitsus
Tiiu Tulvik Lääne-Nigula Vallavalitsus
Tõnis Tõnissoo Tartu Vallavalitsus
Monika Pihlak Hiiumaa Vallavalitsus

Toetatud projektid:

Väikesaarte programmis 2021. aastal tehtud rahastamisotsused

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus (€) Toetussumma (€)
Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine MTÜ Vormsi Merepääste Selts 28 584,00 24 296,40
Kihnu mobiilsideteenuste toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga Telia Eesti AS 16 645,00 13 708,00
Väike-Pakri saare elanikele joogi- ja tarbevee kättesaadavuse loomine Lääne-Harju Vallavalitsus 61 230,00  52 045,50
Vormsi mobiilsideteenuse toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga Telia Eesti AS 14 375,00 12 218,00
Aegna mobiilsideteenuste toitekindluse tagamine reservtoite generaatoriga Telia Eesti AS 13 330,00 11 330,00
ATV Manija Päästekomandole MTÜ Manõja Päästekomando 18 840,00 16 014,00
Aeroglisseri soetamine Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ 99 401,59 81 401,59
Hüdrokopteri soetamine Muhu Vallavalitsus 132 000,00 112 200,00
Piirissaare Piiri küla veetorustiku ehitus Tartu Vallavalitsus 111 313,2 94 616,22
Mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomine Naissaarel MTÜ Naissaarlaste Kogukond 94 103,00 79 987,55
Kihnu kooli digitaristu, köögiseadmete ja kooli mööbli soetamine Kihnu Vallavalitsus 30 654,79 26 056,57
Eakate kodulahenduse projekt Kihnu Vallavalitsus 26 606,33 22 615,38
Kokku 546 489,21 €

Väikesaarte programmis 2020. aastal tehtud rahastamisotsused

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus (€) Toetussumma (€)
Kiire interneti rajamine Kihnu keskushoonetele Kihnu Vallavalitsus 21 408,00 18 196,80
Kihnu kooli arvutiklassi rajamine Kihnu Vallavalitsus 10 009,40 8 507,99
Kihnu tankla makseterminali uuendamine Kihnu Vallavalitsus 9 255,00 7 951,75
Kooli puhasti rekonstrueerimine Kihnu Vallavalitsus 6 905,20 5 869,42
Kihnu valla veevarustuse toimepidevuse tagamine Kihnu Vallavalitsus 58 800,00 49 980,00
Kihnu päästehoone tuletõrjeautode täitetorustiku rajamine Kihnu Vallavalitsus 5 371,20 4 565,52
Abruka ja Ruhnu päästevarustuse täiendamine MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 8 363,80 7 109,23
Hõljuki soetamine Saaremaa Vallavalitsus 144 007,20 122 406,12
Prangli Lõunasadama merepäästevõimekuse parendamine Prangli Saarte Selts 32 004,80 27 204,08
Kesselaiu sadama mudapump 2020 Kesse Kuningriik OÜ 65 365,00 55 560,25
Staadioni rajamine Vormsi kooli juurde Vormsi Vallavalitsus 158 023,24 130 000,00
Kihnu tervisekeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine Kihnu Vallavalitsus 10 556,00 8 972,60
Piirissaare Tooni küla veetorustiku ehitus Tartu Vallavalitsus 48 476,40 41 204,94
Tuletõrjehüdrandi paigaldamine Kihnus Kihnu Külalistemaja OÜ 13 910,00 11 823,50
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine Töökoja, Roostiku ja Tööstuse kinnistuni Ruhnu Vallavalitsus 85 468,00 72 647,80
Hõljukikuuri ehitamine Manija sadamasse Pärnu Linnavalitsus 80 000,00 68 000,00
Kokku 640 000 €


Väikesaarte programmis juulis 2019 tehtud rahastamisotsused:

Projekti nimi Toetuse saaja Projekti maksumus  Toetussumma
Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile Saaremaa Vallavalitsus 59 736,00 50 775,60
Piirissaare vallamaja saarevahi eluruumide kohandamine ja töötranspordivahendi soetamine Tartu Vallavalitsus 83 706,71 71 150,70
Päästevõimekuse tõstmine Piirissaarel Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje Selts 33 942,53 28 851,15
Kihnu Lemsi küla tehnovõrkude ehitus Kihnu Vallavalitsus 172 904,29 95 876,67
Kihnu helikopteriplatsi ehitus Kihnu Vallavalitsus 190 620,05 130 000,00
Manija Muuseumiait Päästekuur Sihtasutus Kihnu Kultuuri Instituut 29 178,00 24 801,30
Naissaare Päästeseltsi reageerimisvõimekuse tõstmine Naissaare Päästeselts 78142,68 66420,85
Merepäästevõimekuse kvaliteedi tõstmine Abruka ja Ruhnu saarel MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts 49557,33 42123,73
Sireli talu elamu rekonstrueerimine Vormsi Vallavalitsus 354861 130000

Taotlemine:

Väikesaarte programmi taotlusvoor oli avatud 3. jaanuarist kuni 3. märtsini 2022. Taotluse esitamise tähtaeg oli 3.03.2022 kell 16.00. Taotlused tuli esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kontakt:

Birgit Diedrichsen

 • +372 663 1883
 • birgit.diedrichsen@rtk.ee

Taotle: E-toetus

Viimati uuendatud 08.03.2022