Meetmete nimekiri

Meetmete nimekiri on vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusele (STS) Euroopa Liidu programmperioodi 2014–2020 struktuurivahendite kasutamise korraldamiseks Vabariigi Valitsuse poolt 15. detsembril 2014. a välja antud ja viimati 19. novembril 2020 muudetud korraldus „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri”.

Meetmete nimekiri on koostatud lähtuvalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ eesmärkidest, rahastamiskavast ja toetatavatest tegevustest, sisaldades rakenduskava elluviimiseks vajalikke meetmeid, meetme tegevusi, tulemuste hindamiseks vajalikke mõõdikuid koos sihttasemetega, rahastamiskava ja meetme elluviimise eest vastutavaid asutusi. Meetmete nimekirja, sh regulaarselt (1-2 korda aastas) tehtavad meetmete nimekirja muudatused, kinnitab Vabariigi Valitsus Rahandusministeeriumi ettepanekul.

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste meetmete nimekirja muutmise korraldus avaneb uues vahekaardis

Meetmete nimekiri (Vabariigi Valitsuse korralduse lisa) 17.07.2023 

Korralduste varasemad versioonid: 


Meetmete nimekirjade varasemad versioonid 

Viimati uuendatud 18.07.2023