Meede: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Meede on loodud selleks, et soodustada sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Taotlusvoor: AVATUD

Remote video URL

Sihtgrupp:

Eesti era- või avalikusektori asutus (välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused). 


Eesmärk:

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.


Tulemused:

Suureneb ettevõtete ja teadlaste koostöös tehtud projektide arv (toetatud projektide arv), mille käigus suureneb teadmusmahukus era- ja avaliku sektori asutustes ning era- ja avaliku sektori kogemusega teadlaste hulk Eestis.


Kogueelarve:

1 820 000 €

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad sektoritevahelise mobiilsuse toetamise määrusest.

 • Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtab tööle doktorikraadiga teadlase.
 • Taotlusvooru maht on kuni 1 820 000 eurot. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvooru mahust kuni 606 600 eurot.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.11.2021. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kas taotlusvooru eelarve ammendumisel, toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel (sõltuvalt sellest, kumb tingimus ajaliselt varem saabub) või ekspertkomisjoni ettepanekul.
 • Abi andmisel lähtutakse tegevuse sisust (rakendusuuring või tootearendus) ja taotleja suurusest (väike-, keskmise suurusega või suurettevõte). Piirmäärasid kohaldatakse kõigi taotlejate puhul. Taotleja suurus määratakse vastavalt üldise grupierandi määruse lisa I artiklile 2.
 • Projektidele antav abi võib olla toetus, riigiabi või vähese tähtsusega abi.
 • Toetust antakse juhul kui  teadus- ja arendusprojekt on seotud mittemajandustegevusega.
 • Taotleja ei saa taotleda abi rohkem kui kahe teadlase palkamiseks abikõlblikkuse perioodi jooksul.
 • Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.
 • Teadlase tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurot. Ülejäänud abikõlblikud kulud hüvitatakse 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest.
 • Maksimaalne toetuse määr on 70% ning omafinantseering vähemalt 30%.
 • Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 12. oktoober 2020 kuni 30. juuni 2023.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning maksimaalselt kaks aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast.

Toetatavad tegevused:

 • Toetust antakse projektile, mille raames võetakse teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.
 • Toetatakse projekte, mille raames toetuse saaja võtab tööle doktorikraadiga isikuid, kes
  • on taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud positiivselt evalveeritud TA asutuses akadeemilise töötaja ametikohal Eestis või

  • on taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud teadlase, õppejõu või inseneri ametikohal välismaal või

  • ei tööta taotluse esitamise kuupäeval positiivselt evalveeritud TA asutuses, kuid kellel on Eestis tunnustatud doktorikraadi kaitsmisest toetuse taotluse esitamise kuupäevaks möödunud mitte rohkem kui kolm aastat.

 • Taotleja ei saa taotleda toetust rohkem kui kahe teadlase palkamiseks abikõlblikkuse perioodi jooksul. Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.

 • Toetust ei anta projektile, kus esinevad järgmised tingimused:

  • projekti raames tööle võetav teadlane, tema abikaasa, tema vanavanem või tema abikaasa vanem ning tööle võetava teadlase vanema alaneja sugulane, sealhulgas tööle võetava teadlase laps ja lapselaps, on toetust taotlevas asutuses osanik või kuulub toetust taotleva asutuse juhtorganisse;

  • projekti raames tööle võetav teadlane on toetust taotlevas asutuses taotluse esitamise kuupäevale eelnenud aasta jooksul töötanud kokku vähemalt 3 kuud;

  • projekti raames on projekti teadus- ja arendustegevused tehtud enne taotluse esitamist.

Enne taotluse esitamist on võimalik pöörduda konsultatsioonideks nii EASi kui ETAgi esindajate poole:

Kontakt ETAgis

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
Tel: +372 730 0325
viktor.muuli@etag.ee 

Kontakt EASis

Relika Alliksaar Williams
arenduskoostöö ekspert
Tel: +372 521 4876
relika.williams@eas.ee

Hindamiskriteeriumite kaalud:

 • projekti vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele (tegemist on rakendusuuringu ja/või tootearendusega): jah/ei;
 • projekti mõju meetme eesmärkidele: 30% koondhindest;
 • projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlase võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase: 30% koondhindest;
 • projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus ettevõtte või asutuse vajadustele, ettevõtte või asutuse valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, ettevõtte või asutuse võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, ettevõtte omafinantseeringu tasumise suutlikkus: 30% koondhindest;
 • projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majandusega, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega: 10% koondhindest.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

Projekt: Modulaarsed aku-energiasalvestid kodumajapidamiste alalisvoolu tarkvõrkudele​

 • Toetuse saaja: Ubik Solutions OÜ
 • Toetuse summa: 65 802,24 €
 • Sisu: Projekti eesmärk on arendada välja uudne, modulaarne, kuluoptimaalne ja lihtsasti integreeritav aku-energiasalvesti kontseptsioon alalisvoolu mikrovõrkudele. Selle eesmärk on suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimet läbi uudse võrgulahenduse rakendamise, parendada aku energiasalvestite kättesaadavust ja integreeritavust, suurendada majapidamiste ja kogu energiasüsteemi energiaefektiivsust, vähendada hoonete süsiniku jalajälge ja seeläbi võimaldada riiklike kliimaeesmärkide saavutamist. 

Projekt: Lignotselluloossete suhkrute eraldamise ja puhastamistehnoloogiate arendus

 • Toetuse saaja: Graanul Biotech OÜ
 • Toetuse summa: 43 868,16    
 • Sisu: Graanul Biotech OÜ on käivitanud Imavere katsetehases puidusuhkrute ning ligniini tootmisprotsesside arendamiseks pilootliini. Projekti käigus optimeeritakse laboriskaalal mitmeid puidusuhkrute töötlemise ja puhastamise etappe.
   

Projekt: Eesti päritolu taimedest eraldatud EV-de kasutamine looduslike taimekaitsevahenditena

 • Toetuse saaja: HansaBioMed Life Sciences OÜ
 • Toetuse summa: 13 708,80
 • Sisu: HansaBioMed Life Sciences on Eesti biotehnoloogiaettevõte, mis tegeleb ekstratsellulaarsete vesiikulitega (EV-d). EV-si kasutatakse põhiliselt diagnostikas ning ravimiarenduses. Käesoleva projekti eesmärgiks on aga välja uurida, kas Eesti taimedest eraldatud EV-d mõjutavad positiivselt laialt kasvatatavaid põllukultuure suurendades saagikust. Projekti õnnestumise korral avaneb ettevõttel võimalus arendada välja looduslik ning keskkonnasõbralik alternatiiv praegu kasutusel olevale väetisele.

Projekt: Arveldusarvete info baasilt krediidiotsuste tegemine

 • Toetuse saaja: OÜ Krediidiregister
 • Toetuse summa: 20 563,20
 • Sisu: Projekti eesmärgiks on välja selgitada, kuidas on võimalik konto väljavõttes sisalduva informatsiooniga prognoosida maksehäiret.


Projekt: Bioinformaatilised rakendused uute antikehade loomiseks

 • Toetuse saaja: dxlabs OÜ
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: dxlabs OÜ on aastaid tegutsenud biotehnoloogiliste kataloogitoodete arenduse ja müügi valdkonnas. Ettevõtte tooted on tõestanud ennast väga hea kaubaartiklina kliinilise uurimistööga tegutsevate teadlaste seas. Lisaks olemasolevatele kataloogitoodetele oleme tunnistamas vajadust uute toodete järele, mis kiirendaksid uurimistööd nii uute ravimite arenduses kui diagnostikas. Koostöös teadlasega uurime, kuidas efektiivselt rakendada loodud tööriistu uute tootekandidaatide loomiseks.

Projekt: Domeenist sõltumatu poolautonoomne andmemudel ja seostamise loogika otsustustoe pakkumiseks

 • Toetuse saaja: Sensus Septima OÜ
 • Toetuse summa: 38 384,64
 • Sisu: Sensus Septima arendab otsustustoe tarkvaralahendust, mis analüüsib olemasolevaid andmeid, tuvastab erinevad andmeobjekti, loob nendevahelised seosed ning presenteerib neid kasutajale kõige loogilisemal ja arusaadavamal viisil.
   

Projekt: Eesti Rahvusringhäälingu sisuanalüüsi mudeli väljatöötamine ja piloteerimine

 • Toetuse saaja: Eesti Rahvusringhääling
 • Toetuse summa: 23 990,40
 • Sisu: ERR peab tagama kõigile Eesti inimestele kvaliteetset ja usaldusväärset ajakirjandus- ja meedia sisu. Lisaks peab ERR erinevatele ühiskonnagruppidele pakkuma kohta avatud aruteluks. Kas see praegu ka nii on? Siinse projektiga töötame ERRi sisu hindamiseks välja sisuanalüüsi mudeli, mis rakendab erinevaid uurimismeetodeid, tugineb rahvusvaheliste meediaalaste teadusuuringute tulemustele ning arvestab sealjuures just ERRi kui avaõigusliku meediaorganisatsiooni eripäraga.

Taotlemine ja kontakt:

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

RTK talitus: Kõrgharidus ja teadus

RTK toetab struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 26.08.2021