Meede: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Meede on loodud selleks, et töötajate sektoritevahelise liikumise kaudu tõsta teadmusalast koostööd erinevates sektorites ning soodustada koostööd Eesti teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide ning Eesti era-, avaliku- ja kolmanda sektori asutuste vahel.

Taotlusvoor: AVATUD


Sihtgrupp:

Eesti era- või avalikusektori asutused.


Eesmärk:

Tõsta töötajate sektoritevahelise liikumise kaudu teadmusalast koostööd erinevates sektorites ning soodustada koostööd Eesti teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide ning Eesti era-, avaliku- ja kolmanda sektori asutuste vahel


Tulemused:

Suureneb teadlaste ja inseneride arv ettevõtlussektoris ja kasumitaotluseta erasektoris.


Kogueelarve:

29,5 miljonit, millest ca 20,5 miljonit eurot moodustab Euroopa Liidu toetus.

Infopäevad:

I taotlusvooru infopäev toimus virtuaalselt 14. juunil 2023 kl 10:00-13.00

Infopäeva materjalid
Infopäeva salvestus

Kõik tingimused on leitavad sektoritevahelise mobiilsuse toetamise määrusest. avaneb uues vahekaardis

 • I taotlusvooru kogumaht on kuni 6 000 000 eurot.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 31.05.2024. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kas taotlusvooru eelarve ammendumisel, toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel (sõltuvalt sellest, kumb tingimus ajaliselt varem saabub).
 • Abi andmisel lähtutakse tegevuse sisust (rakendusuuring või tootearendus) ja taotleja suurusest (väike-, keskmise suurusega või suurettevõte). Taotleja suurus määratakse vastavalt üldise grupierandi määruse lisa I artiklile 2.
 • Projektidele antav abi võib olla toetus, riigiabi või vähese tähtsusega abi. 
 • Toetust antakse juhul kui teadus- ja arendusprojekt on seotud mittemajandustegevusega.
 • Tööle võetava isiku tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel. Teadlase ja tippspetsialisti tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 4171 eurot. Teadmussiirdedoktorandi tööjõukulu ühikuhind ühe kuu kohta täiskoormuse korral on 2651 eurot 
 • Ülejäänud abikõlblikud kulud hüvitatakse 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest. 
 • Toetuse määr on 25-85% ning omafinantseering 15-75% ulatuses.
 • Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 1. jaanuar 2022 kuni 31. august 2029. 
 • Teadlase ja tippspetsialisti tööle võtmisel on projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning maksimaalselt kaks aastat. Teadmussiirdedoktorandi puhul maksimaalselt 48 kuud 1,0 koormusega töötamise korral, või kuni 72 kuud osalise koormusega töötamise korral, alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast või kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni.

Toetatavad tegevused:

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses töötava teadlase kaasamine era-, avaliku- või kolmanda sektori asutusse rakendusuuringute ja/või eksperimentaalarendusprojektide elluviimiseks;
 • tippspetsialisti kaasamine ülikooli, positiivselt evalveeritud avalik-õiguslikku või riigi teadus- ja arendusasutusse või institutsionaalselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkooli õppe- ja/või teadus- ja/või arendus- ja/või innovatsioonitegevuste läbi viimiseks või tegelemiseks tehnoloogiasiirdega teadusasutuse vastavas struktuuriüksuses;
 • teadmussiirdedoktorantide palkamine era-, avaliku- või kolmanda sektori asutustesse

Toetust ei anta projektile, kus esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • projekti raames tööle võetav isik, tema abikaasa, tööle võetava isiku vanem, tema vanavanem või tema abikaasa vanem ning tööle võetava isiku vanema alaneja sugulane, sealhulgas tööle võetava isiku laps ja lapselaps, on toetust taotlevas asutuses omanik või kuulub toetust taotleva asutuse juhtorganisse;
 • teadlase kaasamise tegevuse elluviimiseks on toetuse taotlejaks positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuse asutaja või juhatuse liige või isik, kes omab nendes osalust või on toetust taotleva asutuse rahastaja;
 • teadlase ja tippspetsialisti kaasamise tegevuste elluviimiseks projekti raames tööle võetav isik on toetust taotlevas asutuses taotluse esitamise kuupäevale eelnenud aasta jooksul teinud asutusele tööd töölepingu, töövõtu- või käsunduslepingu alusel üle kolme kuu.
 • teadmussiirdedoktorandi palkamise tegevuse elluviimiseks projekti raames tööle võetav isik on immatrikuleeritud doktoriõppesse enne 1. jaanuari 2022. aastat.
   

Enne taotluse esitamist on võimalik pöörduda konsultatsioonideks nii EASi kui ETAgi esindajate poole:

Kontakt ETAgis

Kaidi Rekker
Nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant
Tel: +372 5380 5900
kaidi.rekker@etag.ee

Kontakt EISis

Siim Kinnas 
Tehnikasiirde valdkonna juht 
Tel: +372 5559 3540
siim.kinnas@eas.ee

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

Aruandlusega seotud failid:


Perioodi maksetaotluse prognoosi vorm

Projekt: Nutikate tehnoloogiate integreerimine tööprotsessi ja inseneriõppesse


Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Toetuse summa: 119 253,24€
Sisu: Tallinna Tehnikaülikool arendab õppeaineid ja töötab välja õppematerjalid, mis aitavad ettevõtetel viia tavatööprotsessid üle nutilahendustele. Selleks kaasatakse õppeainete ja –materjalide väljatöötamisse tippspetsialist erasektorist.

Projekt: Hoone potentsiaali hindamine

Toetuse saaja: R8 Technologies OÜ
Toetuse summa: 73 576,44€
Sisu: R8 digitaalne operaator, mille on välja töötanud R8 Technologies OÜ, optimeerib ärihoonete tegevust, suurendades energiatõhusust ja säilitades soodsa sisekliima minimaalsete kuludega. Selle projekti eesmärk on luua andmepõhised meetodid hoone sobivuse hindamiseks R8Techi tehnoloogia jaoks ja hinnata võimalikku kulude kokkuhoidu. Sellised mudelid võivad vältida aja raiskamist ja tarbetuid rahalisi kulutusi ning aidata potentsiaalseid kliente realistlikumate hinnangute ja ootustega.

Projekt: Modulaarsed aku-energiasalvestid kodumajapidamiste alalisvoolu tarkvõrkudele​

 • Toetuse saaja: Ubik Solutions OÜ
 • Toetuse summa: 65 802,24 €
 • Sisu: Projekti eesmärk on arendada välja uudne, modulaarne, kuluoptimaalne ja lihtsasti integreeritav aku-energiasalvesti kontseptsioon alalisvoolu mikrovõrkudele. Selle eesmärk on suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimet läbi uudse võrgulahenduse rakendamise, parendada aku energiasalvestite kättesaadavust ja integreeritavust, suurendada majapidamiste ja kogu energiasüsteemi energiaefektiivsust, vähendada hoonete süsiniku jalajälge ja seeläbi võimaldada riiklike kliimaeesmärkide saavutamist. 

Projekt: Lignotselluloossete suhkrute eraldamise ja puhastamistehnoloogiate arendus

 • Toetuse saaja: OÜ Fibenol
 • Toetuse summa: 43 868,16    
 • Sisu: Graanul Biotech OÜ on käivitanud Imavere katsetehases puidusuhkrute ning ligniini tootmisprotsesside arendamiseks pilootliini. Projekti käigus optimeeritakse laboriskaalal mitmeid puidusuhkrute töötlemise ja puhastamise etappe.
   

Projekt: Eesti päritolu taimedest eraldatud EV-de kasutamine looduslike taimekaitsevahenditena

 • Toetuse saaja: HansaBioMed Life Sciences OÜ
 • Toetuse summa: 13 708,80
 • Sisu: HansaBioMed Life Sciences on Eesti biotehnoloogiaettevõte, mis tegeleb ekstratsellulaarsete vesiikulitega (EV-d). EV-si kasutatakse põhiliselt diagnostikas ning ravimiarenduses. Käesoleva projekti eesmärgiks on aga välja uurida, kas Eesti taimedest eraldatud EV-d mõjutavad positiivselt laialt kasvatatavaid põllukultuure suurendades saagikust. Projekti õnnestumise korral avaneb ettevõttel võimalus arendada välja looduslik ning keskkonnasõbralik alternatiiv praegu kasutusel olevale väetisele.

Projekt: Arveldusarvete info baasilt krediidiotsuste tegemine

 • Toetuse saaja: OÜ Krediidiregister
 • Toetuse summa: 20 563,20
 • Sisu: Projekti eesmärgiks on välja selgitada, kuidas on võimalik konto väljavõttes sisalduva informatsiooniga prognoosida maksehäiret.


Projekt: Bioinformaatilised rakendused uute antikehade loomiseks

 • Toetuse saaja: dxlabs OÜ
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: dxlabs OÜ on aastaid tegutsenud biotehnoloogiliste kataloogitoodete arenduse ja müügi valdkonnas. Ettevõtte tooted on tõestanud ennast väga hea kaubaartiklina kliinilise uurimistööga tegutsevate teadlaste seas. Lisaks olemasolevatele kataloogitoodetele oleme tunnistamas vajadust uute toodete järele, mis kiirendaksid uurimistööd nii uute ravimite arenduses kui diagnostikas. Koostöös teadlasega uurime, kuidas efektiivselt rakendada loodud tööriistu uute tootekandidaatide loomiseks.

Projekt: Domeenist sõltumatu poolautonoomne andmemudel ja seostamise loogika otsustustoe pakkumiseks

 • Toetuse saaja: Sensus Septima OÜ
 • Toetuse summa: 38 384,64
 • Sisu: Sensus Septima arendab otsustustoe tarkvaralahendust, mis analüüsib olemasolevaid andmeid, tuvastab erinevad andmeobjekti, loob nendevahelised seosed ning presenteerib neid kasutajale kõige loogilisemal ja arusaadavamal viisil.
   

Projekt: Eesti Rahvusringhäälingu sisuanalüüsi mudeli väljatöötamine ja piloteerimine

 • Toetuse saaja: Eesti Rahvusringhääling
 • Toetuse summa: 23 990,40
 • Sisu: ERR peab tagama kõigile Eesti inimestele kvaliteetset ja usaldusväärset ajakirjandus- ja meedia sisu. Lisaks peab ERR erinevatele ühiskonnagruppidele pakkuma kohta avatud aruteluks. Kas see praegu ka nii on? Siinse projektiga töötame ERRi sisu hindamiseks välja sisuanalüüsi mudeli, mis rakendab erinevaid uurimismeetodeid, tugineb rahvusvaheliste meediaalaste teadusuuringute tulemustele ning arvestab sealjuures just ERRi kui avaõigusliku meediaorganisatsiooni eripäraga.

Projekt: Algoritmide koostamine rõivaste mass personaliseerimiseks CAD süsteemis

 • Toetuse saaja: Osaühing Incognito Ballistic
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: Rõivatööstusettevõtetel on puudu süsteem, mis võimaldaks lõikeid genereerida kiirelt ja odavalt mass personaliseeritud nõudlusele. Kuidas saada kliendi mõõtudest (käsitsi sisestatud või 3D skaneeritud), soovidest (disain) ning tehnilistest piirangutest piltlikult öeldes ühe klikiga mass personaliseeritud lõiked ja tehnilised kirjeldused? Projekti eesmärk on töötada välja toimiv lahendus, mis hõlmab algoritmide koostamist, standardiseerimist ja automatiseerimist.

Projekt: Uudsete bipolaarsete plaatide arendus vesinikul töötavate kütuselementide tarvis

 • Toetuse saaja: PowerUp Fuel Cells OÜ
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: PowerUP Fuel Cells arendab ja toodab kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid. Bipolaarsed plaadid on vesinikul töötavate madaltemperatuursete kütuselementide üks kriitilisemaid komponente. Projekti käigus viiakse läbi kütuselemendi bipolaarsete plaatide alane uurmistöö ning projekti tulemina töötatakse välja uudsed kütuselemendi bipolaarsed plaadid, mida oleks võimalik rakendada PowerUP´i kütuselemendi süsteemides ning seeläbi ka elektrigeneraatorites.

Projekt: Kosmose valgustusmooduli väljatöötamine

 • Toetuse saaja: Crystalspace OÜ
 • Toetuse summa: 19 192,32
 • Sisu: Valgustuse moodul erinevatele kosmoseaparaatidele (satelliitidest roveriteni) võimaldamaks kaameratel jälgida protsesse vähese või puuduliku naturaalse valgusega konditsioonides
   

Projekt: Koosloomepõhise koostöövõrgustiku juhtimismudeli väljatöötamine

 • Toetuse saaja: Mittetulundusühing Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
 • Toetuse summa: 26 503,68
 • Sisu: Projekti eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku omavalituse tasandil koosloomelise juhtimise juurutamisele. Selleks analüüsitakse toimivaid mudeleid ning koosloomet soodustavaid ja takistavaid tegureid nii Eestis kui välismaal ja sünteesitakse sobivaid koosloome formaate. Koosloomena defineerime sektoriteülest innovatsiooniprotsessi, mille raames osapooled ühiselt defineerivad probleeme, leiavad neile uusi lahendusi ning juurutavad ja hindavad neid.

Projekt: Geenivariantide ja fenotüüpide assotsiatsioonide hindamisalgoritmide väljatöötamine

 • Toetuse saaja: OÜ myInnerGo
 • Toetuse summa: 30 387,84
 • Sisu: Myinnergo OÜ on Eesti tehnoloogiafirma, mis pakub personaalseid tervise- ja elustiilisoovitusi, mille koostamisel võetakse arvesse inimese geneetilist profiili ja kliendi personaalseid fenotüübilisi andmeid. Nõuannete koostamiseks arvutatakse kliendi genotüübist tulenevaid riskiskoore ja nende põhjal koostatakse personaalsed soovitused. Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada riskiskooride arvutamise algoritmid. Töö tulemused on hiljem rakendatavad ettevõtte igapäevatöös.

Projekt: Andmeteadlase rakendamine ettevõtte andmeinventuuri teostamiseks ja keskkonna andmemudeli loomiseks

 • Toetuse saaja: Aktsiaselts Mainor
 • Toetuse summa: 32 901,12
 • Sisu: Projekt algatatakse, et monitoorida linnaku keskkonna alast jätkusuutlikku tegevust ja tulemuslikkust ning luua ja juurutada hindamiseks vajaliku andmekogumise, - analüüsi ja -esitluse süsteem.Projekti tulemusena luuakse stabiilne, usaldusväärne, tõenduspõhine, automatiseeritud keskkonnaandmete kogumise mudel, mida saab rakendada pikemas perspektiivis ning mis lihtsustab keskkonnaandmete esitamist ja raporteerimist. Loodavat mudelit võimaldab Ülemiste City teistel linnadel kasutada.

Projekt: GScan müüontomograafi algoritmid

 • Toetuse saaja: GScan OÜ
 • Toetuse summa: 57 576,96
 • Sisu: GScan töötab välja looduslikul atmosfäärikiirgusel baseeruvat täisautomaatset tomograafi tolli-, läbipääsu- ja turvasüsteemides pagasi, inimeste, kauba või väikeautode läbivalgustamiseks. Eesmärgiks on valmis kirjutada tomograafilise seadme jaoks sobilikud kasutajaliidesed, tomograafilised meetodid ning täiustada masinõppealgoritmide efektiivsust. Tulemuseks on tarkvara, mis töötab GScan riistvaral ja pakub automaatset objektide tuvastamist ja materjalide klassifitseerimist.

Projekt: Euroopa kinnisvarasektori digitaalse lahenduse väljatöötamine

 • Toetuse saaja: RunProperty OÜ
 • Toetuse summa: 37 013,76
 • Sisu: Kinnisvara on üks madalaima lisandväärtusega ja vähem digitaliseeritud sektoreid. Projekti eesmärk on tuua rakendusantropoloogilisi teadmisi ja meetodeid tarkvaraarenduse sektorisse, et luua kasutajatele paremad tooted.

Projekt: R8 Digital Twins 1
 

 • Toetuse saaja: R8 Technologies OÜ
 • Toetuse summa: 71 285,76
 • Sisu: R8 Digitaalne Operaator on tehisintellektuaalne tarkvaralahendusärihoonete KVJ süsteemide juhtimiseks, mis võimaldab saavutada parema sisekliima koos madalamate energiakuludega.
   

Projekt: Efektiivsed valguslahendused taimekasvatusseadmetele

 • Toetuse saaja: OÜ Click & Grow
 • Toetuse summa: 35 671,74
 • Sisu: Click & Grow on juhtiv kodu- ja siseaianduslahendusi loov ettevõte. Projekti käigus arendatakse toodete valgustuslahendusi: luuakse potentsiaalsete toodetes kasutatavate LEDide testimismetoodika, uuritakse võimalusi uudsete optiliste detailide abil valgusreostuse vähendamist, mis omakorda tõstaks lampide efektiivsust ja katsetatakse erinevate spektritega valguste mõju taimekasvule.

Projekt: Dünaamiline faasidevaheline koormusjuhtimine elektrivõrgus

 • Toetuse saaja: MultiCharge OÜ
 • Toetuse summa: 108 756,48
 • Sisu: Rakendusuuringu eesmärgiks on valideerida teoreetiliselt ja laboritingimustes MultiCharge OÜ dünaamilise koormusjuhtimise tehnoloogia kasutamine elektrivõrgus. Muutes jaotusvõrgu dünaamiliseks, on võimalik kogu võrgu ressurss ära kasutada ja kuni 3 korda rohkem tarbijaid olemasoleva võrguga ühendada. Ühtlasi on tasakaalustatud võrgus elektrikaod kuni 60% väiksemad, mis arvestades kõrgeid energiahindu on väga oluline.

Projekt: Välisõhu kvaliteedi mudeli SILAM arendamine Airviro modelleerimissüsteemis

 • Toetuse saaja: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
 • Toetuse summa: 13 708,00
 • Sisu: Projekti raames võetakse riiklikus õhukvaliteedi juhtimissüsteemis kasutusele regionaalse skaala õhukvaliteedi hajumismudel SILAM. Projekti tulemusena kaetakse terve Eesti territoorium õhukvaliteedi prognoosarvutustega. SILAM mudeli baasil saab anda igapäevast prognoosi vähemalt kolmeks ööpäevaks. See tagab elanikkonna tundlikumate gruppide varajase hoiatamise õhusaaste või allergeense õietolmu tasemete tõusmisest, millel on kahjulik toime inimese tervisele.

Projekt: Teravilja tootmistehnoloogia parandamine

 • Toetuse saaja: ARU Põllumajanduse Osaühing
 • Toetuse summa: 44 782,08
 • Sisu: Uurida ja tutvustada erinevaid teraviljade maheväetiste (kompostid ja ekstraktid) kasutamise viise Eestis ja üle maailma.. Uurida erinevate viljelusviiside ja väetusviiside mõju teravilja tootmisele, mille tulemusena: Idanemine paraneb, kasv paraneb, kvaliteet paraneb, Toitainete sisaldus taimedes tõuseb, sünteetiliste sisendite kasutus väheneb.

Projekt: Kuu- ja planetaarkulgurite arendus

 • Toetuse saaja: Milrem AS
 • Toetuse summa: 17 821,44€
 • Sisu: Milrem osaleb ESA innovatiivsete kosmoselahenduste arendamisel koos Tartu Ülikooli Tartu observatooriumiga, et pakkuda kuu- ja planetaarkulguritele parimaid lahendusi. ESA missioonide juhtimistarkvara planeerimise mooduli arendus panustab eesmärki, kus inimene võimalikult vähe sekkuma peaks, aidates kaasa loomaks asustust kõigepealt Kuul ja edaspidi ka Marsil. Kavandatav projekt aitab hinnata Euroopa kulgurite praegust seisundit ja arendada nende võimekust suurendavaid tööriistu.

Projekt: Nanotehnoloogial põhineva uudse antibakteriaalse haavasideme tehniliste parameetrite ja bioloogiliste omaduste uurimine

 • Toetuse saaja: Nanordica Medical OÜ
 • Toetuse summa: 46 701,31€
 • Sisu: Nanordica Medical OÜ on Eesti teadus- ja arendusettevõte, mis on spetsialiseerunud uute, senisest efektiivsemate, nanotehnoloogial põhinevate antibakteriaalsete haavaravitoodete välja töötamisele. Projekti eesmärgiks on rakendusuuring, mille käigus uuritakse uudse antibakteriaalse haavasideme tehnilisi parameetreid ja bioloogilisi omadusi. Projekti edukas teostamine on eelduseks edasisteks haavasideme kliinilisteks uuringuteks ja lõppkokkuvõttes ka toote turule laskmiseks.

Projekt: Lainemõõtja LainePoiss spektri täiustamine ookeani lainetuse spektri diapasoonis

 • Toetuse saaja: WiseParker OÜ
 • Toetuse summa: 14 394,24 €
 • Sisu: WiseParker OÜ on hiljuti turule toonud kerge, hinnasõbraliku ja kasutusmugava lainemõõtja LainePoiss. Projektis kogume ja analüüsime representatiivse andmehulga ookeani spektreid ning töötame välja meetodid spektrite võrdlemiseks kaugseire andmetega, lainemudelite andmetega ning olemasolevate ookeanis töötavate seadmetega. Projekti sihiks töötada välja meetodi leidmaks lainetuse parameetrid ookeani spektri diapasoonis ning selgitab välja võimalikud piirangud.

Projekt: Kiudude orientatsiooni prognoosimine CFD abil betoonelementide tootmisel

 • Toetuse saaja: OÜ KESKKONNAPROJEKT
 • Toetuse summa: 32 901,12 €
 • Sisu: Teraskiudbetooni kasutamine elementbetooni tehastes võib aidata kaasa toote kvaliteedi tõusule tänu sihipärasele tootmistehnoloogiale ja aidata kaasa ehituskonstruktsioonide vastupidavusele. Projekti eesmärk on rakendada teaduslikke järeldusi kiu orientatsiooni mõju kohta pragude moodustumisele raudbetoonist monteeritavate betoonelementide projekteerimisel. Projekti käigus tuleb välja töötada olemasolevate CAD-programmide liides CFD-moodulitega, et simuleerida kiudude orientatsiooni jaotumist.

Projekt: Elustiilihaiguste polügeneeniliste riskiskooride arendustööd

 • Toetuse saaja: Geneto OÜ
 • Toetuse summa: 16 450,56    
 • Sisu: Geneto on tervisevaldkonna ettevõte, mis kombineerib geenitesti ning toitumis- ja liikumisrakenduse aidates seeläbi oma klientidel langetada kaalu ning ennetada elustiilihaigusi. Projekti eesmärgiks on tugevdada ettevõtte teaduspõhisust ning viia teadusmaailmas välja töötatud parimat teadmist tavainimesteni.

2020. aastal avatud I taotlusvooru failid on kättesaadavad siin.

23. novembril 2020 toimunud infopäeva salvestust saab järele vaadata siit. Infopäeva slaidid leiab siit. 

I ja II taotlusvooru tutvustav video 


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemisega seotud failid ja juhendid:

Taotlusi saab esitada alates 5. juunist E-toetuste süsteemi kaudu  

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

RTK talitus: Haridus ja teadus

RTK toetab struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 05.09.2023