Suuremate linnapiirkondade arendamine

Toetuse andmise eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Toetuse andmise eesmärk Ida-Virumaa linnapiirkondades on tõsta linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsust.

E-toetus avaneb uues vahekaardis


Eesmärk:

 • Toetuse andmise eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve/Jõhvi, Narva ja Sillamäe linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. 
 • Toetuse andmise eesmärk Kohtla-Järve/Jõhvi, Narva ja Sillamäe maakonna linnapiirkondades on tõsta ka linnaruumi, vaba aja veetmise võimaluste ja säästva liikuvuse taristu atraktiivsust.
   


Sihtgrupp:

Ettepanku esitajaks, taotlejaks ja partneriks võib olla: 

 • kohaliku omavalitsuse üksus, 
 • sihtasutus ja mittetulundusühing, 
 • avalik-õiguslik juriidiline isik,
 • äriühing.

Toetuse sihtpiirkond:
 

 • Meetme  sihtpiirkonnad on Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve ja Jõhvi, Narva ning Sillamäe linnapiirkonnad. Täpsed piirkonnad on välja toodud määruse § 1 lõigetes 3-7. 
 • Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadesse saab küsida toetust ainult digi- ja rohelahenduste väljatöötamiseks. 

Kogueelarve:

Toetusskeemi eelarve on 35 516 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

 • Digi- ja rohelahenduste väljatöötamiseks 12 000 000 eurot;
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade taaselustamiseks 23 516 000 eurot.

Piirkondade vahelise rahajaotuse on kinnitanud riigihalduse minister 27.02.2023 käskkirjaga nr 51.  

Tingimused:

  avaneb uues vahekaardis Toetust antakse projektidele, millega:

 • võetakse kasutusele linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooted, teenused või programmid;
 • võetakse kasutusele avalikus linnaruumis innovatiivsete rohelahendustena looduslike ökosüsteeme toetavad ja keskkonna seisukohalt jätkusuutlikud lahendused;
 • kaasajastatakse avalikku linnaruumi ning arendatakse välja rekreatsioonialad (ainult Ida-Virumaa linnapiirkondades) 
 • arendatakse jätkusuutlikku elamufondi (ainult Ida-Virumaa linnapiirkondades);
 • arendatakse vaba aja veetmisega seotud avalikku taristut (ainult Ida-Virumaa linnapiirkondades).

  Abikõlblikud on tegevuste elluviimiseks otseselt vajalikud kulud, sh

 • Projektijuhtimisega seotud kulu, mis võib moodustada kuni 3%  projekti abikõlblikest kuludest, kui toetuse saajaks või partneriks on äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või avalik-õiguslik juriidiline isik või kui tegemist on vähemalt kahe erineva kohaliku omavalitsuse üksuse ühisprojektiga;
 • Kinnisasja soetamise kulu, mis võib moodustada kuni 10%  kogu projekti abikõlblikest kuludest või kuni 15% kogu projekti abikõlblikest kuludest, kui tegemist on mahajäetud või varem tööstuslikus kasutuses olnud aladega;
 • Käibemaks, kui käibemaksu reguleerivate õigusaktide järgi ei ole projekti tegevuste eest tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata muul viisil.

Abikõlbmatud on järgmised kulud:

 • Üldkulud;
 • Laenu- ja liisinguintressid;
 • Rahatrahvid, leppetrahvid jms;
 • Vaide- ja kohtumenetluse menetluskulud;
 • Mitterahalised kulud;
 • Kindlustusmaksed;
 • Palga lisaks makstav toetus või hüve;
 • Organisatsiooni juhtimiskulud;
 • Kaudsed kulud;
 • Liisingulepingu alusel tekkiv kulu;
 • Liisingulepingu alusel vara ostukulu;
 • Käibemaks, kui see on käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
 • Kulu, mille katteks on toetust eraldatud riigieelarve või muu avaliku sektori toetusest või muust välistoetusest või makstud teises projektis. 

Tingimused ettepanekute esitajatele:

Tingimused ettepanekute esitajatele

Ettepanek peab sisalduma linnapiirkonna arengustrateegias.

Ettepaneku esitamiseks vajalikud dokumendid:

 • Eelarve aluseks olev hinnakalkulatsioon, võrreldavad pakkumused, hankeleping vms
 • Uuringud ja analüüsid, kui on eelnevat tehtud;
 • Projekti visualiseerivad dokumendid (nt ideekavandid, eskiisjoonised, lahenduse lähteülesanne vms). 

Ettepanekute esitamine:

Ettepanekute esitamine on avatud piirkonni järgnevalt: 

 • Pärnu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 16.10.2023
 • Tartu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 16.10.2023 
 • Tallinna linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 31.10.2023
 • Narva linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 31.10.2023
 • Sillamäe linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 30.11.2023
 • Kohtla-Järve/Jõhvi linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 30.11.2023
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade digi- ja rohelanhenduste voor 01.08.2023 - 05.01.2023
   

Täpsemad ettepanekute esitamise tingimused leiate toetuse tingimuste alt,
tingimused ettepanekute esitajatele alt, meetme määrusest avaneb uues vahekaardis, seletuskirjast  ning ettepaneku koostamise juhendist avaneb uues vahekaardis 

Ettepanekud palume esitada esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna E-toetuse keskkonna kaudu piirkonnale ettenähtud ajavahemiku jooksul (vt lehekülje alguses)  Tähtajaks esitamata jäetud ettepanekud jäetakse läbi vaatamata. 


e-toetused avaneb uues vahekaardis
 

Hindamine

Nõuetele vastavaid ettepankuid hindab piirkondlik hindamiskomisjon,  võttes aluseks kinnitatud hindamismetoodika

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste valikukriteeriumite alusel:

 • projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele – 35% koondhindest; 
 • projekti põhjendatus – 30% koondhindest; 
 • toetuse taotleja või partnerite suutlikkus projekt ellu viia – 20% koonhindest; 
 • projekti kuluefektiivsus – 15% koondhindest; 
 • projekti panus strateegia „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtide saavutamisse keskkonna- ja kliimaeesmärke toetaval moel – koondhindele lisatakse 0,2 lisapunkti. 

Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud koondhinne moodustub hindamiskomisjoni liikmete antud hinnanguväärtuste keskmisest. 
Hinnang ettepanekule loetakse positiivseks, kui sellele hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,75 ja kõiki valikukriteeriumeid on hinnatud vähemalt hindega 2,00.

Positiivse hinnangu saanud ettepanekud järjestatakse koondhinde alusel pingeritta ning moodustatakse piirkondlik tegevuskava, mis koosneb põhi- ja reservnimekirjast. Põhinimekirja kantakse projektid, mis mahuvad linnapiirkonnale eraldatud toetussumma sisse. 

Infopäev Ida- Virumaa linnapiirkondadele toimus 24. augustil kell 10.00 – 13.00 virtuaalselt MS Teamsi avaneb uues vahekaardis vahendusel.
Infopäeva materjalid Ida- Virumaa infopäevadele:

Infopeva slaidid avaneb uues vahekaardis
Infopäeva salvestus

Infopäeva materjalid Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadele:

Salvestus avaneb uues vahekaardis 

Taotlemine:

Ettepanekute esitamine on avatud piirkonni järgnevalt: 

 • Pärnu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 16.10.2023
 • Tartu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 16.10.2023 
 • Tallinna linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste voor 15.05.2023 – 31.10.2023
 • Narva linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 31.10.2023
 • Sillamäe linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 30.11.2023
 • Kohtla-Järve/Jõhvi linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmise voor 30.06.2023 - 30.11.2023
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade digi- ja rohelahenduste voor 01.08.2023 - 05.01.2024

Taotlusi saab esitada vastavalt kinnitatud tegevuskava kavas ettenähtud tähtajaks kuid mitte hiljem kui 31.12.2025. 


Taotluse esitamiseks vajalikud tingimused:

 • Projekt on läbinud eelnõustamise RTKs;
 • Projekt peab vastama ligipääsetavuse nõuetele;
 • Projektile peab olema koostatud vajadusel kliimakindluse analüüs ja „ei kahjusta oluliselt“ analüüs;
 • Esitada peab olema omafinantseeringu garantiikiri;
 • Eelarve aluseks peab olema läbi viidud riigihange, võetud võrreldavad pakkumused või koostatud pädeva ettevõtja hinnakalkulatsioon;
 • Väljastatud peavad olema load ja kooskõlastused sh ehitusluba ja muinsuskaitseluba ning ehitusprojekti kooskõlastused;
 • Ehitise puhul peab valmis olema põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt;
 • Olemas peavad olema objekti omandit- või valdust tõendavad dokumendid.

Infot taotluste esitamise kohta täiendatakse peale tegevuskavade kinnitamist. 

Taotlemine:

Vali õige maakonna või linnapiirkonna taotlusvoor ning alusta taotlemist otselingilt:

5.1.1. Narva linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmine – 30.06.2023-31.10.2023

5.1.1. Sillamäe linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmine – 30.06.2023-30.11.2023

5.1.1. Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna atraktiivsuse tõstmine – 30.06.2023-30.11.2023

5.1.1. Ida-Virumaa linnapiirkondade innovatiivsete digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmine – 01.08.2023-05.01.2024

21.5.1.1. Pärnu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmine 15.05.2023 - 16.10.2023

21.5.1.1. Tartu linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmine 15.05.2023 - 16.10.2023

21.5.1.1. Tallinna linnapiirkonna digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmine 15.05.2023 - 31.10.2023

Kontakt:

Terje Kuus

Taotle: E-toetus

Viimati uuendatud 27.09.2023