2021-2027 toetusperiood

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni poolt antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises strateegias „Eesti 2035“ määratletud arenguvajadused ja sihid. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Õiglase ülemineku fondi vahel.

Eesmärgid ja vahendid


Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Nende kasutamisel saab olema kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.

Lisaks saab Eesti toetust taaste- ja vastupidavusrahastust ning kiire kriisiabi fondist REACT-EU – kahe fondi peale kokku orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot. REACT-EU vahendid hõlmavad kiire kriisiabi toetuseid, mis suunatakse koroonakriisi mõjudega toimetulekuks. Selle toel korraldatakse vaktsineerimist, testimist, reovee seireuuringuid, rahastatakse haiglates isolatsioonipalatite loomist ning koolitatakse tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajaid. Lisaks toetatakse majanduse elavdamist – turismisektorit ja ettevõtlust laiemalt.
Üldinfo planeerimisest

Eurotoetuste infopäevad 2022

Septembris 2022 toimunud uue perioodi eurotoetuste infopäevadel anti Eesti eri paigus ülevaade sellest, millised on järgmise seitsme aasta eurotoetuste sihid. Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus üheskoos rakendusasutustega tutvustasid uue toetusperioodi võimalusi, eesmärke ja ajakavasid kuues Eesti linnas: Kohtla-Järvel, Võrus, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Infopäevadel osales ligi pool tuhat inimest.

Erinevates linnades toimunud infopäevade esitlusmaterjalid leiad SIIT.

Infopäeva slaidid ja videoklipid

Eurotoetuste infopäev Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses 30.09.2022


Struktuuriperioodi tutvustus
 

 • Kadri Tali, Rahandusministeerium


Slaidid   Klipp


Toestuste rakendamisest üldisemalt

 • Martin Karro, Riigi Tugiteenuste Keskus 


Slaidid   Klipp


Ettevõtlusmeetmed,
teadusvõimekus- ja koostöö

 • Kaupo Sempelson, Majandus- ja  Kommunikatsiooniministeerium
 • Anni Lehari, Riigikantselei
 • Hella Lood, Haridus- ja Teadusministeerium


Slaidid   Klipp

Slaidid   Klipp
Slaidid   Klipp


Loomemajanduse arendamine  

 • Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeerium


Slaidid   Klipp


Energiatõhusus ja taastuvenergia

 • Korterelamud. Veronika Valk-Siska, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Kaugküte. Kristjan Kalda, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Energiatõhusus. Karmo Kübarsepp, Keskkonnaministeerium


Slaidid   Klipp
Slaidid   Klipp
Slaidid   Klipp


Transport

 • Indrek Gailan, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Slaidid   Klipp


Ringmajandus ja kliima 

 • Olev Ojala,  Keskkonnaministeerium
 • Olga Gnezdovski, Keskkonnaministeerium
 • Liina Tarkus, Keskkonnaministeerium


Slaidid   Klipp
               Klipp
               Klipp


Pikaajalise hoolduse kättesaadavus ja kvaliteedi parandamine

 • Ivar Sikk, Sotsiaalministeerium


Slaidid   Klipp


Haridus ja keeleõpe

 • Helna Karu, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Merlin Tatrik, Haridus- ja Teadusministeerium

Slaidid   Klipp
Slaidid   Klipp


Laste ja perede heaolu

 • Joanna Karu, Sotsiaalministeerium


Slaidid   Klipp


Regionaalareng

 • Katrin Orgusaar, Rahandusministeerium


Slaidid   Klipp

Vaata teemade kaupa

Nutikam Eesti


Sotsiaalsem Eesti

Rohelisem Eesti


Inimestele lähedasem Eesti

Ühendatum Eesti


Õiglane üleminek

Rakenduskava ja partnerlusleppe ametlik esitamine Euroopa Komisjonile

18. juulil 2022 kinnitas Euroopa Komisjon ametlikult Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks perioodil 2021–2027.

4.oktoobril 2022 kinnitas Euroopa Komisjon 2021-2027 perioodi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja õiglase ülemineku kava. 

15. detsembril 2022 kinnitas Vabariigi Valitsus oma istungil 2021-2027 Ühtekuuluvuspoliitika fondide meetmete nimekirja, mis on detailsem siseriiklik vaade uuel perioodil rakendatavatest meetmetest ning annab aluse meetmetega seotud toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks.

2021-2027 meetmete nimekiri

Vabariigi Valitsuse 15.12.2022 otsus
2021-2027 meetmete nimekirja seletuskiri

Avalik konsultatsioon

Avalikule konsultatsioonile sai mõtteid ja arvamusi esitada 1. novembrini 2021.

Siin saab tutvuda avaliku konsultatsioonide materjalidega. Need materjalid on avalikule konsultatsioonile esitatud dokumentide tööversioonid. Neid täiendadakse vastavalt avalikul konsultatsioonil esitatud ettepanekutele ning Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel peetavatele läbirääkimistele:

Loe avaliku konsultatsiooni tulemustest Rahandusministeeriumi pressiteatest.

Kaasamine

Tutvu uue perioodi eurotoetuste planeerimise ja kaasamisplaaniga. Kaasamise hea tava leiad Riigikantselei kodulehelt.

Euroopa Liidu 2021–2027 struktuuritoetuste edukas ettevalmistamine ja kvaliteetne projektide elluviimine saab sündida ainult koostöös kogukondade, ettevõtjate, omavalitsuste, ministeeriumide, vabakonna ning ametite ja asutuste vahel. Seega oleme nii perioodi ettevalmistamiseks kui sujuvaks elluviimiseks korraldanud arvukalt kohtumisi, arutelusid ning mõttetalguid. Suuremate, üle-eestiliste aruteludena on toimunud:

 • 2022. aasta septembris EL uue toetusperioodi infoseminarid kuues Eesti linnas – Kohtla-Järvel, Võrus, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Infopäevadel osales ligi pool tuhat inimest ning nendel anti ülevaade EL toetuste rakendamisest üldisemalt, uue perioodi toetuspõhimõtetest ning valdkondade kaupa ülevaade toetuste eesmärkidest ning avanevatest meetmetest. 
 • 2021. aasta märtsis EL toetuste ettevalmistamiseks partnerite arutelunädal – mille enam kui 50 töötoas osales nädala jooksul tuhat partnerit, huvirühma esindajat, ettevõtjat, ametnikku. Eesmärk oli koondada partnerite ootused uue perioodi toetuste rakendamisele ja põhimõtetele. 

SF21 kaasamise ajakava 

Soovime hoida EL uue toetusperioodi ettevalmistused avatud ning anda kõigile soovijatele võimaluse kaasa rääkida ja vajalikku infot saada. Parima tulemuse saame ainult koosloomes, seega:

 • kui soovite infot valdkondlike arutelude kohta või edastada oma ettepanekuid, siis palun võtke ühendust sõltuvalt valdkonnast alltoodud valdkondlikel kontaktidel;
 • kui teil on küsimusi üldise ajakava, tegevuste või osalemisvõimaluse kohta, siis palun kirjutage e-posti aadressile: eurotoetused@fin.ee, samal aadressil saab paluda end liita ka partnerite e-posti listiga.

November 2020märts 2021

 • 10. november–18. detsember – Otsekohtumised partneritega RRF ja REACT-EU5 tutvustamiseks. Kokku 7 kohtumist
 • 16. detsember – Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni koosolek
 • 2. november–12. märts  SF 2021–2027 rahastamiskava, RRF, ÕÜF infograafika välja töötamine ja SF kodulehele lisamine. RRF maandumislehe www.rrf.ee loomine.

Märts 2021

Aprill 2021

 • 28.–29. aprill  ÕÜF visiooniseminar

Mai 2021

 • 20. mai–4. juuni – Taastekava (RRP) eelnõu avalik konsultatsioon (eelnõude infosüsteem (EIS), osalusveeb, RRF koduleht rrf.ee)

Juuni 2021

 • 7. juuni–5. juuli – RRP avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.
 • 17.–18. juuni – RRP kinnitamine Vabariigi Valitsuse istungil ja selle avaldamine RRF veebis. Taastekava ametlik esitamine EK-le.

August 2021

 • 17.–18. august – Linnade ja Valdade päevad

Oktoobernovember 2021

 • 5. oktoober –Taastekava (RRP) ametlik kinnitamine EK poolt
 • 6. oktoober – 1. november – Partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon
 • Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh Õiglase ülemineku kava) eelnõu Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja arutelu ning eelnõu avalik konsultatsioon (eelnõude infosüsteem (EIS), osalusveeb, SF koduleht)
 • Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh Õiglase ülemineku kava) eelnõu avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.

November 2021–jaanuar 2022

 • November–jaanuar – Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) eelnõu avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.
 • Jaanuar Partnerlusleppe ja rakenduskava Euroopa Komisjonile mitteametlikuks kooskõlastamiseks esitamine.

Aprill-juuni 2022

 • Aprill – Partnerlusleppe heakskiitmine Vabariigi Valitsuse istungil ja esitamine Euroopa Komisjonile ametlikuks kinnitamiseks. 
 • Mai Variseirekomisjoni koosolek partnerlusleppe ja rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) heakskiitmine.
 • Juuni – Rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) heakskiitmine Vabariigi Valitsuse istungil ja esitamine Euroopa Komisjonile ametlikuks kinnitamiseks. 

September 2022

 • September – Regionaalsed infoseminarid sidusrühmadele 6 linnas (Kohtla-Järvel 13.09, Võrus 20.09, Tartus 21.09, Viljandis 27.09, Pärnus 28.09 ja Tallinnas 30.09).

Oktoober 2022–detsember 2022

 • Oktoober–jaanuar – Partnerlusleppe ja rakenduskava amelik kinnitamine Euroopa Komisjoni poolt.

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite
planeerimist korraldab Rahandusministeerium.

Kontaktisik on Triin Tomingas,
riigieelarveosakonna välisvahendite talituse juht
(triin.tomingas@fin.ee).