Algab Ukraina sõjapagulastele suunatud traumakoolitusprogrammi loomine

30.05.2022 | 16:51

Traumakoolitusprogrammi tulemusena on sõjapõgenikke abistavad isikud ja organisatsioonid teadlikud sõjatrauma mõjust inimese vaimsele tervisele, oskavad adekvaatselt hinnata ja reageerida erinevate traumareaktsioonidele ning pakkuda esmast psühhosotsiaalset kriisiabi.
    • Jaga

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee poolt kinnitati heaks Sotsiaalkindlustusameti projekt, mis keskendub Eestile tervikliku traumakoolitusprogrammi loomisele, pöörates erilist tähelepanu Ukraina sõjale ja selle pagulaskriisile. 

Eesti EMP ja Norra toetuste korraldusasutuse juhi Martin Karro sõnul on oluline leida vahendeid, et põgenike kriisi leevendamisele kaasa aidata. „Eesti on vastu võtnud juba ligi 30 000 sõjapõgenikku Ukrainast. On oluline, et tegevused nende abistamiseks oleks tehtud läbimõeldult ja võimalikult teadlikult, et abistajad oskaksid abivajajaid parimal viisil mõista ning toetada. Väga tähtis on ka, et sõjapõgenikega kokku puutuvad inimesed oleksid võimelised abi pakkuma pikaajaliselt ja ei põleks läbi,“ kommenteeris ta traumakoolitusprogrammi loomist.

Projekti raames luuakse täiendav koolitusmoodul, mille raames tõstetakse ohvriabi, partnerorganisatsioonide, vabatahtlike, kohalike omavalitsuste ja Ukraina kogukonna oskusi sõjatrauma ja trauma mõjude valdkonnas, et tagada tõhus ja laiapõhjaline abi sõjapõgenikele. Läbi laiema ringi teadlikkuse tõstmisele kasvab inimeste ring, kes oskavad sõjapõgenikke toetada nii oma teenuste pakkumisel kui ka kogukonnas laiemalt. 

Unustada ei tohi ka abipakkujaid. Abi osutajatele luuakse tugimeetmed – supervisioonid, kovisioonid, mentorlus jm vaimset tervis toetavad abimeetmed, et säilitada abistajate võimekus abi anda ning ennetada läbipõlemist. 

Projekt viiakse ellu perioodil mai 2022 - aprill 2023. Projekti eelarve on 100 000, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide toetusest. Projekti tegevused viib ellu Sotsiaalkindlustusamet. 
 

Annika Mändla

Kommunikatsioonispetsialist