Sa oled siin

Riigi Tugiteenuste Keskus arutas partneritega Eesti lähiaja reformivajadusi

11 juuni 2019

6. juunil toimus Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) eestvedamisel strateegiline arutelu koostöös ministeeriumide, riigikantselei ja ametite ning inspektsioonidega, et arutada lähiaja väljakutseid ning reformivajadusi, mida viiakse ellu Euroopa Komisjoni 2015. aastal välja töötatud EL riikide struktuursete reformide toetusmeetme SRSP (The Structural Reform Support Programme) abil.

SRSP on Euroopa Komisjoni keskne rahastusallikas, millest liikmesriikide asutused saavad otse toetust. Programmi üldeesmärk on anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides. Tegevused peavad olema suunatud institutsioonide, juhtimise, avaliku halduse ning majandus- ja sotsiaalvaldkonna reformimisele. Toetusmeedet koordineerib struktuurireformi tugiteenistus Euroopa Komisjoni juures, Eestist aitab toetusmeedet korraldada ja läbi viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

„Eestile antud soovitustes jäi kõlama projektide suurem ambitsioonikus ning keskendumine erinevate valdkondade terviklikule arendamisele. Tugevustena toodi välja aga Eesti projektide eelvaliku kõrget taset ning kommunikatsiooni tähtsust projektides,“ ütles toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

Euroopa Komisjon tutvustas ka peagi avaneva neljanda taotlusvooru tingimusi, kus eraldatav kogusumma on kuni 84,5 miljonit eurot. Seni on toimunud kolm taotlusvooru ning toetatud on 16 projekti kogusummas 4 071 000 eurot. Kokku on programmi eelarve 222,8 miljonit eurot ja toetuse osakaal on kuni 100% abikõlblikest kuludest. Toetatud on näiteks projekte tervishoiu- ja sotsiaalteenuste, puuetega inimeste teenusesüsteemi, küberkuritegevuse, haiglavõrgu arengukava loomise, aktiivsete tööturuteenuste ja avaliku sektori finantsjuhtimise valdkonnas.

Seni toetatud projektid:

I voor (aprill 2017) (kogusummas 400 000 eurot).

 • RM Kapitaliturud (sh õiguslik raamistik)
 • RM Innovaatilised tehnoloogilised lahendused - reguleeriv raamistik Eestis (sh kapitaliturgude võimalused)
 • RM Kapitaliturgude diagnostika

II voor (oktoober 2017) (kogusummas 1 045 000 eurot).

 • SOM Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste finantseerimine (sotsiaalvaldkonna tulemusjuhtimine, teenuste integreerimine)
 • SIM Küberkuritegevuse uurimise vajaduste ülevaatamine IKT järgmise kümne aasta arengute põhjal
 • SOM Puuetega inimestele suunatud teenusesüsteemi korrastamine
 • MKM Kohtusüsteemivälise varase eelhoiatussüsteemi ja vaidlemiskogu loomine Euroopa parimate praktikate põhjal
 • RM Ettevõtete kapitali kaasamise hõlbustamise meede
 • MKM Ehituslubade taotlemine ehitusinfo 3D mudeli (BIM) abil

III voor (oktoober 2018) (kogusummas 2 626 000 eurot).

 • MKM Uuring transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2030 sisendiks
 • SOM Inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu arengukava 2040 loomine
 • STAT Andmehalduse rakendamine Eestis
 • SOM Aktiivsete tööturuteenuste pakkumine
 • RM Eesti finantsjuhtimise infosüsteemide analüüs
 • RM Eesti avaliku sektori finantsjuhtimise arendamine: tõhustamiskava kui riigieelarve koostamise sisend
 • HTM Tõenduspõhine valitsemine alus-, üld- ja kutsehariduses

Riigi Tugiteenuste Keskus on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Selle põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, 2018. aasta septembrist rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus ligi 50% EL struktuuritoetuste eelarvest.

Lisainfo:
Marek Atonen
Talituse juhataja
Toetuste Rakendamise Osakond
663 1909