Ehituse e-hüpe (RRF)

Toetuse andmise tulemusena töötatakse välja, prototüübitakse või rakendatakse ehituse valdkonnas projekte, mis põhinevad e-ehituse platvormil või on eraldiseisvad innovaatilised digilahendused.

Taotlusvoor:  suletud

Taotlusvoor on avatud 03.10.2022  kuni 03.11.2022 kella 17:00ni

Valdkond: Infoühiskond

Taotlemiskeskkond: E-toetus


Eesmärk

Toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse e-ehituse platvormil põhinevate ja eraldiseisvate innovaatiliste digilahenduste väljatöötamise, prototüüpimise või rakendamise projekte ehitusvaldkonnas.
 


Sihtrühm

Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis registreeritud ehitusvaldkonnas tegutsev või ehitusvaldkonnale teenuseid või tooteid pakkuv juriidiline isik, kohalik omavalitsuse üksus ja selle hallatav asutus, või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.


Toetatavad tegevused:

Toetust antakse e-ehituse platvormil põhinevate ja eraldiseisvate innovaatiliste digilahenduste väljatöötamise, prototüüpimise või rakendamise projektidele ehitusvaldkonnas. 
Toetatavad tegevused on:
  1) koolitus;
  2) väliskonsultantide nõustamisteenus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele;
  3) protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniga seotud tegevus;
  4) rakendusuuring;
  5) tootearendus;
  6) teostatavusuuring;
  7) punktides 1–6 nimetatud tegevuse tulemuste kommunikeerimine.
 


Kogueelarve:

Toetuse eelarve on kokku 4,5 miljonit eurot, mille rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Õigusaktid on leitavad SIIT  
 
Toetuse maksimaalne suurus ja osakaal:

  • Toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot.
  • Toetuse maksimaalne osakaal on 50 protsenti toetatavatest kuludest.
  1. Kui toetust antakse riigiabina, on suurettevõtjale antava toetuse osakaal: 
    maksimaalselt 40 protsenti abikõlblikest kuludest, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel tootearenduseks;
  2. maksimaalselt 15 protsenti abikõlblikest kuludest, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 29 alusel protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks.
  • Omafinantseering peab katma toetatavatest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata.
  • Omafinantseeringuna ei arvestata Euroopa Liidu institutsioonide, muude välisabi fondide või avaliku sektori asutuste antavaid toetusi.

Õigusaktid ja taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab SIIT 

Määruse tervikteksti leiab Riigi Teatajast SIIT 
Vaata lisaks ka toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda meetmes Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused 
 

17.10.2022 toimunud Taotlusvooru infopäeva slaidid leiab SIIT

 avaneb uues vahekaardis22.02.2023 toimunud Toetuse saajate infoseminari slaidid leiab SIIT avaneb uues vahekaardis

Toetatud projektid

Esimese ehituse e-hüppe taotlusvooru tulemuste pressiteade 


Toetust saanud projektide nimekirja leiab SIIT  avaneb uues vahekaardis

Viimati uuendatud 02.02.2023