Sa oled siin

Avaneb üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemise taotlusvoor

2 mai 2019

Pildiotsingu euroopa sotsiaalfond tulemus

Riigi Tugiteenuste Keskus avab 6. mail Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringute ja analüüside taotlusvooru kohalike omavalitsuste üksustele

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. augustil 2019. a kell 16.30.

Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus on 8 500 eurot. Maksimaalne toetuse summa ühe kohaliku omavalitsuse taotluse kohta on 10 000 eurot ja mitme kohaliku omavalitsuse ühistaotluse kohta 30 000 eurot. Taotluste hindamisel eelistatakse ühistaotlusi.

Taotlusvooru raames toetatakse üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside läbiviimist, mis on seotud planeerimisseaduse § 75 ülesannetega, sh:

 • Rahvastikuprotsesside ja -prognooside kohapõhine täpsustamine;
 • Asustuse arengut täpsustavad arengustsenaariumid ja keskuste võrgustik, teenuste paiknemine;
 • Ruumimudelite koostamine linnalise asustusega aladele;
 • Liikuvus ja mitmelaadsus;
 • Ettevõtlus ja tööhõive, sh ettevõtete ruumilise paiknemise eeldused ja põhimõtted;
 • Olulise ruumilise mõjuga ehitiste võimalikud asukohad;
 • Ühendusteede hierarhiline võrgustik;
 • Rohelise võrgustiku täpsustamine ja ökosüsteemiteenused;
 • Puhke- ja virgestusalad;
 • Miljööväärtuslikud alad, arhitektuursed väärtused;
 • Väärtuslikud rohealad, maastikud, maastiku üksikelemendid ja looduskooslused;
 • Kohapõhised väärtused ja väärtuslikud üksikobjektid;
 • Tehnovõrgud ja rajatised;
 • Taastuvenergia tootmiseks võimalikud alad ja viisid;
 • Korduva üleujutusega alad, kallasrada, ehituskeeluvöönd.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“.

Loe lisaks