Riigi Tugiteenuste Keskus avab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 5. juunil sektoritevahelise mobiilsuse meetme esimese taotlusvooru, mille eesmärk on soodustada teaduskraadiga inimeste ja tippspetsialistide tööalast liikumist ettevõtete ja teadus-arendusasutuste ning kõrgkoolide vahel ning suurendada koostööd akadeemilise-, avaliku- ja erasektori vahel.
    • Jaga

Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud esimese taotlusvooru eelarve on kuus miljonit eurot. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et ettevõtted ja avaliku sektori asutused peaksid oskama teadustulemusi paremini rakendada ning õppe- ja teadustöösse tuleb kaasata rohkem praktikuid. „Teadmusringlus tähendab teadmiste ja ideede liikumist era- või avalikust sektorist akadeemilisse sektorisse ja vastupidi,“ ütles Veinthal. „Ideed ja teadmised liiguvad kõige tõhusamalt läbi inimeste vahelise suhtluse – sealjuures on oluline roll inimeste liikumisel sektorite vahel. Sektoritevaheline mobiilsus pakub tulevikus teadlastele laiemat karjääriperspektiivi, teisalt toetatakse kõrgkoole era- ja avaliku sektori spetsialistide kaasamisel õppe- ja teadustöösse.“ 

Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tea Tassa sõnul on avanev meede järg 2014-2020 perioodil rahastatud „Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise“ meetmele.

„Üks erinevustest eelmisega on see, et laienenud on toetust saavate taotlejate ring – olenevalt toetatavast tegevusest saavad taotlejaks olla lisaks Eesti era- või avaliku sektori asutustele ja positiivselt evalveeritud eraõiguslikele teadus- ja arendusasutustele ning tehnoloogia arenduskeskustele ka positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid ja positiivselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoolid,“ selgitas Tassa.

Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant Kaidi Rekker märkis, et uute sihtrühmade lisandumine aitab tugevdada koostööd Eesti majanduse, ühiskonna ja teaduse vahel. „Meie eesmärk on kaasata 600 osalejat aastaks 2029 ning et toetuse saanud ettevõtetes luuakse selle meetme toel vähemalt 50 uut teadusuuringute valdkonna töökohta,“ sõnas Rekker. 

Eelmisel rahastusperioodil katsetati sektoritevahelise mobiilsuse toetamist, soodustades teadlase palkamist ettevõttesse tegema rakendusuuringut või tootearendust. Euroopa Liidu käimasoleval toetuseperioodil (2021-2029) avanenud sektoritevahelise mobiilsuse (SekMo 2.0) meetmega toetatakse lisaks teadlase kaasamisele ka tippspetsialisti kaasamist, viimaks läbi õppe-, teadus- või arendustegevust positiivselt evalveeritud teadus- arendusasutustes ja akrediteeritud kõrgkoolides. Lisaks on võimalik asutustel taotleda toetust teadmussiirdedoktorandi palkamiseks.  

Toetusmeetme kogumaht kuni 2029. aasta lõpuni on ca 29,5 miljonit, millest ca 20,5 miljonit eurot moodustab Euroopa Liidu toetus. Taotlejal peab olema omafinantseering 15-30% ulatuses. Toetuse taotlemine toimub avatud taotlusvooru raames. Toetust saab taotleda läbi struktuuritoetuse infosüsteemi. 

Toetusmeetme veebipõhine infoseminar toimub 14. juunil kell 10-13. Rohkem infot veebiseminari ja taotlemise tingimuste kohta leiab meetme kodulehel: https://www.rtk.ee/sekmo

Eesti Teadusagentuur ja EIS pakuvad võimalikele taotlejaile nõustamist teadus- ja arendustegevuse sisu ja intellektuaalomandi küsimustes, toetavad taotlejate ja teadlaste/tippspetsialistide kokku viimist ning aitavad vajadusel vahendada läbirääkimisi koostööprojektide loomisel.

Meetme rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium, taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.