Sa oled siin

Riigitöötaja iseteenindusportaal

Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) projekt on tugiteenuste ühendamise projekti TUTSE üks alamprojektidest, mille tulemusena viiakse elektrooniliseks ja automatiseeritakse suur osa infovahetusest riigiasutuste ja neid teenindavate kesksete üksuste vahel.
Kesksed teenindusüksused osutavad asutustele finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust, kuid selleks vajaliku sisendi saavad nad asutustest.

Portaal koosneb viiest moodulist: puhkused, lähetused, koolitused, majanduskulud ja varad. Portaali puhkuste moodul võimaldab töötajal näha oma saadaolevate puhkusepäevade jääki, esitada puhkusetaotlust ja seda hiljem muuta, lähetuste moodul võimaldab töötajal esitada lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet, koolituste moodul annab töötajale tervikvaate kõikidest temale suunatud ja läbitud koolitustest, võimaldab töötajal esitada koolitustaotlust, registreeruda koolitusele, tutvuda koolitusmaterjalidega ning anda koolitusele tagasisidet, majanduskulude moodul võimaldab töötajal esitada taotluseid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks, näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite soetamiseks, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel ja muude enda poolt tehtud majanduskulude hüvitamiseks, varade moodul võimaldab töötajal saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest, samuti varahalduril teha kõikvõimalikke toiminguid varadega.

Portaalis esitatud puhkuse- ja koolitustaotlus või lähetuskorraldus läbib sealsamas ka kogu kooskõlastusringi ja kinnitatud andmed jõuavad automaatselt riigi finants-, personali- ja palgaarvestuse süsteemi SAP.

Portaal on avatud kasutamiseks kõikidele riigiasutustele, kes on kasutusele võtnud uuendatud majandustarkvara SAP.
Automaatne andmete liikumine portaalist majandustarkvarasse tõhustab tööprotsesse ja tänu ühekordsele andmesisestusele paraneb andmete kvaliteet ja kahaneb inimlikust eksimusest tulenev vigade osakaal.

Portaal asub aadressil http://www.riigitootaja.ee

Liitumise kohta saab infot Riigi Tugiteenuste Keskusest: help@riigitootaja.ee.
Portaali administreerimiskeskkond asub aadressil: https://www.riigitootaja.ee/rtip-admin

 

Majanduskulude moodul

 

Jaanuaris 2017 algasid RTIP majanduskulude mooduli arendustööd. Valminud moodulis saab töötaja esitada taotluseid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks, näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite soetamiseks, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel ja muude enda poolt tehtud majanduskulude hüvitamiseks. 

Projekti tulemusena saab majanduskulude taotlust täita vormina RTIPis, vajadusel rakenduvad automaatsed limiitide kontrollid, teostati liidesed süsteemide vahel (RTIP ja riigi ühtne majandusarvestus tarkvara SAP), mille tulemusena automatiseeriti ära kogu majanduskulude haldamise protsess (taotlemisest kuni väljamakseteni). 

Projekti eesmärgiks oli RTIP majanduskulude mooduli arendamine ja kasutusele võtmine portaali kasutavates asutustes, mooduli lõplik valmimise tähtaeg oli detsember 2017.
Projekti rahastati Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 349 900,80 eurot.

 

Puudumiste funktsionaalsus

 

Juunis 2018 algasid RTIP puhkuste mooduli muutmise ja täiendamise arendustööd.

Projekti raames tehakse olmasolevas puhkuste moodulis tehnilise raamistiku vahetus (jQuery > Angular) ning arendatakse juurde muude puudumiste taotlemist võimaldav funktsionaalsus. Muud puudumiste all mõistetakse asutuste sisekordades ette nähtud vabu päevi (tervisepäev, vaba päev lähedase kaotuse puhul jne) ning erinevaid seadustest tulenevaid töösuhte peatumisi (Kaitseväe õppekogunemine jms).

Projekti tulemusena saab töötaja vormistada puudumistaotluse RTIP puhkuste moodulis. Taotlus läbib eelseadistatud kooskõlastusringi ja tänu teostatud liidestele jõuab pärast kinnitamist automaatselt majandustarkvarasse SAP. Uue funktsionaalsuse valmimise tähtaeg on märts 2019.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 199 134 eurot.

 

Kõrgkäideldav vabavaraline keskkond

 

Juunis 2018 algasid tehnilised tööd viimaks Riigitöötaja iseteenindusportaal üle kõrgkäideldavale vabavaralisele keskkonnale.

Projekti eesmärgiks on tõsta RTIPi käideldavust luues kõrgkäideldava klaster-lahendusega vabavaralise virtuaalkeskkonna, sh minna kommertstarkvaralt üle vabavarale. Kasutusele võetakse Tomcat rakendusserverid koos Postgre andmebaasidega.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 259 440 eurot.

 

Mooduliteks eraldamine

 

Jaanuaris 2019 algavad tehnilised tööd Riigitöötaja iseteenindusportaal arhitektuuri kaasajastamiseks.

Projekti eesmärgiks on tehnilises mõttes monoliitne rakendus tükeldada arhitektuuriliselt eraldiseisvateks komponentideks, mis tagavad rakenduse töökindluse kasvava kasutajaskonna valguses.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengu fondist rahastamisperioodil 2014-2020 summas 339 480 eurot.

 

Portaali kasutusjuhendid

Administreerimiskeskkonna kasutusjuhendid

25.03.2019